3 kraftverk er ferdigstilt og overføres nå til Småkraft AS

Kraftverkene Bjørndalen Tverrelvi og Røvassåga er ferdigstilt og overføres nå til Småkraft AS

I slutten av 2018 inngikk Nordkraft og Småkraft avtale om at Nordkraft skulle stå for bygging av kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune. , Småkraft skulle kjøpe kraftverkene når de var ferdigstilt. Nordkraft har nå ferdigstilt kraftverkene og 2. mai fullføres transaksjonen mellom partene.

Også for disse kraftverkene benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft, Nordkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverkene og selv drifte dem videre. Nordkraft vil også være involvert videre ved at de skal sørge for driften.

– Vi i Småkraft setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Nordkraft og gleder oss til å ta over disse to flotte kraftverkene. Begge kraftverk er relativt store, og med en samlet produksjon på i overkant av 57GWh representerer dette et vesentlig bidrag til vår portefølje av småkraftverk i Nord-Norge – og ikke minst et positivt bidrag i form av ny grønn energi, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Småkraft har med dette en samlet portefølje på over 1,8TWh, hvorav en vesentlig del ligger i Nord-Norge – et viktig satsningsområde for Småkraft.
– Vår forretningsmodell baserer seg på samarbeid med lokale krefter. Prosjektene vi er involvert i legger alltid igjen store verdier lokalt gjennom falleieutbetalinger til grunneiere, eiendomsskatt til kommunene og økonomiske ringvirkninger ved bruk av lokale entreprenører og leverandører.

Også Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft er fornøyd med partnerskapet.

– Med disse to kraftverkene og de to vi har bygget i Russvik i Tysfjord, har vi til sammen bygget 75 GWh for Småkraft. Selv om de nå overtar eierskapet, vil vi ha et langsiktig forhold til både selskapet og kraftverkene gjennom avtalen om drift av kraftverkene. Ikke minst har vi bidratt til mer fornybar energi, samtidig som verdiskapingen i regionen har økt. Nordkraft har fortsatt ambisjoner om å bidra til utvikling og utbygging av ny vannkraft og gjerne sammen med Småkraft basert på de gode erfaringene vi har fra Russvik og Ullsfjordprosjektene, avslutter han.


Om Småkraft AS:

  • Med en årlig produksjon som overstiger 1,9 TWh og med mer enn 200 kraftverk i operasjon i Norge og Sverige, er Småkraft Europa’s største produsent av småskala vannkraft.
  • Småkraft er i partnerskap med mer enn 750 lokale grunneiere for å utvikle fornybar energi
  • Småkraft har 27 ansatte ved kontorer i Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo og Uppsala.

 

Ritaelv kraftstasjon
Sveingard kraftstasjon
Ullsfjorden