Småkraft AS bygger mer fornybar energi

(English version below)

Bergen, 20. Desember 2019

Regjeringspartiene har i dag sendt ut pressemelding om at grunnrenteskatt ikke blir innført i småkraften. «Regjeringen økte den nedre grensen fra 5 500 til 10 000 kilovoltampere (kVA) i 2015 som oppfølging av Sundvoldenerklæringen. Vi vil videreføre den nedre grensen for grunnrenteskatt», sier finansminister Siv Jensen (Frp). Småkraft AS har ventet på en slik avklaring, og vi går umiddelbart i gang med å utvikle mer fornybar energi.

Med denne politiske retningen klargjort, beslutter Småkraft i dag å bygge flere nye småkraftverk sammen med sine partnere. I første omgang inngår vi en intensjonsavtale med Brødrene Dahl om å bygge Kvernhus og Engeset småkraftverk i Gulen kommune. Her samarbeider vi med 11 lokale grunneiere om å lage 21 GWh med fornybar energi. Investeringene vil sysselsette mange høykompetente arbeidsplasser særlig på Vestlandet. Over kraftverkets levetid forventer vi å betale mellom 15 og 30 millioner kroner i eiendomsskatt til Gulen kommune. De lokale grunneierfamiliene som eier elvene vil få utbetalt store deler av verdiskapningen fra småkraftverkene i vår leieperiode, hvoretter de vil overta småkraftverkene.

Avslutningsvis tar vi i dag over Helgåa og Røfsdalselva småkraftverk fra NGK Utbygging AS. Sammen med 33 lokale familier vil vi produsere rundt 20 GWh med fornybar energi årlig. Vi deler verdiene vi skaper sammen gjennom falleieavtaler.

 «Vi i Småkraft arbeider hver eneste dag med å utvikle og skape ny fornybar energi», sier fungerende adm. dir i Småkraft AS, Annette Malm Justad. «Nå kan vi arbeide med det vi brenner for: bygge fornybar energi og fornybarbygder. Dette sikrer verdiskaping og utvikling i lokalsamfunn over hele Norge.»

 Om Småkraft

  • Europas største småkraftselskap med totalbalanse på over fire milliarder kroner
  • Produserer nok strøm til 150 000 norske innbyggeres årlige strømforbruk
  • Eier og drifter 109 småkraftverk sammen med over 500 lokale grunneiere i hele Norge
  • 18 ansatte med hovedkontor i Bergen med distriktskontorer i Flatanger, Harstad og Oslo

Bergen, 20th of December 2019

Småkraft AS invests more in renewable energy

The governmental parties have today sent out a press release stating that ground rent tax will not be introduced to small scale hydro power. “The governmental parties increased the lower limit for ground rent tax from 5 500 to 10 000 kilovoltampere (kVA) in 2015. We will not change this limit», says Minister of Finance Siv Jensen (FrP). Småkraft AS has been awaiting for this clarification, and we are pleased to immediately start developing more renewable energy.

With this political direction clarified, Småkraft decides to build several new small power plants with our partners.

Immediately, we entered into a Letter of Intent with Brødrene Dahl to build Kvernhus and Engeset small scale power plants in Gulen municipality, Norway. Here we work with 11 local landowners to create 21 GWh of new renewable energy. The investments will employ many highly skilled jobs, especially in the Sogn and Fjordane region. Over the lifetime of the power plants, we expect to pay between NOK 15 and 30 million in property taxes to the municipality of Gulen. The landowners who own the rivers will take part in the values the power plants create, as they recieve land lease payments during the lease period. After the lease period has ended, the land owners will take over the small scale power plants.

 Finally, today we settle Helgåa and Røfsdalselva, two small scale hydro power plants from NGK Utbygging AS. Together with 33 families, we will produce around 20 GWh of renewable energy annualy. And together we will share the values we create.

 «We in Småkraft AS work every single day to develop and create new renewable energy,» says acting CEO of Småkraft AS, Annette Malm Justad. «Now we can work on what we are passionate about: building renewable energy and renewable communities. This will develop communities and create values in small communities all over Norway.»

About Småkraft:

  • Europes largest small-scale hydro power company with a total balance of over MEUR 400.
  • Produces electricity to more than 150 000 Norwegian habitants
  • Owns and operates 109 small- scale hydro power plants together with over 500 local landowners all over Norway.
  • Has 18 employees and is headquartered in Bergen with local offices in Flatanger, Harstad and Oslo