Småkraft AS skaffer mer kapital for å bygge fornybar energi og lokalsamfunn

Småkraft skal sammen med norske grunneiere investere 2,5 milliarder kroner i ny, fornybar energi. Selskapets investorer har lovet frisk kapital.

Småkraft har allerede investert over 5 milliarder i norske bygder i samarbeid med lokale grunneiere. Nå kan denne utviklingen fortsette med fornyet styrke.

– Dette blir et enormt løft i Distrikts-Norge. Det vil gi større verdier for de lokale grunneierne av elvene og store ringvirkninger for lokalsamfunnene, sier Terje Vedeler administrerende direktør i Småkraft AS.

Småkraft AS samarbeider med lokale grunneiere som eier små vassdrag for å skape fornybar energi på lag med naturen. Selskapet har i dag 111 kraftverk, som samlet produserer over 1,1 TWh. Målet er å doble produksjonen. – Det er en fantastisk nyhet, for grunneiere og lokale leverandører, at vi har fremskaffet disse midlene. Det betyr at vi kan investere i enda mer fornybar energi og lokal verdiskapning også i årene fremover, sier Vedeler.

Ringvirkningsanalyser viser at hvert småkraftverk i snitt skaper 13 millioner kroner i ringvirkninger lokalt og ytterligere 13 millioner nasjonalt. – Vi i Småkraft AS er stolte over at vi får bygge bro mellom langsiktig kapital som ønsker å finansiere det grønne skiftet og lokale fornybare tiltak med lite konflikt i bygde- Norge, sier han.

– Slik bøndene tidligere utnyttet vassdragene med kverner og møller for å skape verdier til seg og sine, er vår oppgave å bidra til at de samme elvene kan skape fornybare verdier på en måte tilpasset vår tid. Småkraft deler overskuddet elvekraften skaper med de lokale grunneierne. Eierskapet forblir hos grunneierne, som også får kraftverket tilbake 40 til 60 år, forteller Vedeler.

Småkraft-direktøren understreker at småkraftverk ikke er superlønnsomt. – Vi trenger mange tiår for å tjene inn igjen investeringen. For å skape slike verdier i bygdene er vi avhengige av å ha investorer som tenker svært langsiktig. Med ny teknologi og tilgjengelig kapital kan vi nå hjelpe enda flere grunneiere til å skape større verdier for seg og sine etterkommere. Samtidig legger vi grunnlaget for flere grønne investeringer, lokal kompetanse og mer fornybar energi som Norge trenger, sier Vedeler.

Om Småkraft AS:
Europas største småkraftselskap
Eier og drifter 111 småkraftverk i hele Norge sammen med over 500 lokale grunneiere
Har 20 ansatte ved kontorer i Bergen Flatanger, Harstad og Oslo

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt:
Terje Vedeler, Administrerende direktør i Småkraft AS.
terje.vedeler@smaakraft.no
+ 47 907 26 568