Småkraft bygger nå ut fornybar energi i Gudbrandsdalen

Terje Vedeler
Terje Vedeler – CEO, Småkraft 

Småkraft AS og 15 lokale grunneiere er enige om å bygge ut Fossåa i Sør-Fron. Planlagt byggestart høsten 2020, og planlagt ferdigstillelse er innen utgangen av 2023.

Arbeidet med utbygging i Fossåa har pågått kontinuerlig gjennom 9 år, med både nedturer og oppturer.

12 grunneiere inngikk høsten 2011 samarbeidsavtale om framtidig utbygging, og NVE ble søkt om konsesjon. Søknaden ble avslått med bakgrunn i høy bekkekløftverdi, store inngrep, og viktige verneverdier i området. Med det som utgangspunkt ble det foretatt en omfattende planendring for å imøtekomme NVE og redusere de fysiske inngrepene. Med god støtte fra Fylkesmannen i gamle Oppland lyktes en med å få saken gjenopptatt. Det resulterte riktignok i nytt avslag hos NVE, og med det startet den politiske klagebehandlingen i Olje- og energidepartementet.

Gjennom godt samarbeid med flere sentrale politikere med tilknytning til regjeringsapparatet og daværende statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP) ble det 1. februar 2019 gitt konsesjon gjennom vedtak i OED. Parallelt med alt dette er bruksordning fastsatt gjennomført en omfattende jordskiftesak, og det er inngått falleieavtale mellom elveeierlaget og utbyggingsselskapet.

Gudbrandsdalen

Utbyggingen er sannsynligvis den største i Sør-Fron i vår tid

Ordfører i Sør-Fron kommune, Ole Tvete Muriteigen uttaler: «Det er utrolig stort når noe det er arbeidet med gjennom så mange år blir en realitet. Småkraft AS har vist en stor og genuin interesse for utbyggingen, og gjør den mulig gjennom avtalen som er inngått. Småkraft stiller med nødvendige kapital for utbyggingen, og viser samtidig stor vilje til å ivareta lokalt eierskap. Samarbeidet og dialogen har vært svært god fra dag én, og har bygd på gjensidig respekt og forståelse.

Utbyggingen er et godt eksempel på at det går an å realisere utbygging i områder med høye verneverdier når en tar nødvendige hensyn. Utbyggingen er også eksempel på at en ikke alltid skal akseptere et nei. Likevel er det å snu et nei til et ja med vilkår krevende. Det hadde ikke gått uten den store innsatsen og viljen lokalt – som i en avgjørende fase fikk solid drahjelp fra sentralt hold, og nå fra Småkraft AS.

Utbyggingen er i vår målestokk svært stor, og sannsynligvis den største i Sør-Fron i vår tid. Det blir svært spennende å følge den – og ikke minst ringvirkningene av den.»

Småkraft skaper verdier sammen med lokale krefter

Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS uttaler: «Vi er glade for å ha fattet positiv investeringsbeslutning for Fossåa kraftverk i Småkraft AS styret.  Vårt mål er å skape fornybar energi og verdier for de neste generasjoner sammen med lokale krefter hvor vi har våre småkraftverk.

Vi gleder oss til å samarbeide med grunneierne og de øvrige aksjonærene om å realisere det fulle potensialet i Fossåa kraftverk på over 24GWh/år. Vi forventer at Fossåa småkraftverk vil betale over 30 millioner kroner i eiendomsskatt til Sør-Fron Kommune over levetiden. Investeringsbeslutningen tar forbehold om investortilslutning.

Småkraft AS ble grunnlagt i 2002 og er i dag Europas største operatør av elvekraftverk med totalt 117 kraftverk i drift og en årlig produksjonskapasitet på 1,3TWh, og vi ser frem til å ta imot Fossåa kraftverk i familien. »

Konsesjonssak – NVE

www.nve.no

Fossåa kraftverk vil nytte eit fall i elva Fossåa mellom kote 870 og 445, og vil gi ein forventa årleg produksjon på 24,4 GWh. Dette svarer til straumbruken til om lag 1200 husstandar. NVE avslo søknaden da dei mente kraftverket ville ført til negative konsekvensar for eit stort bekkekløftmiljø med høg verdi og at kraftverket og ville gi store terrenginngrep i eit viktig område for friluftsliv. NVEs vedtak vart påklagd, og Olje- og energidepartementet har gitt løyve til prosjektet på nærare fastsette vilkår.