Småkraft styrker sin finansielle posisjon!

«English version below»

SMÅKRAFT STYRKER SIN FINANSIELLE POSISJON MED LEDENDE NORDISK BANKSYNDIKAT

Den 30. juni 2021 fullførte Småkraft AS refinansieringen av sitt hovedlån med de ledende, nordiske bankene Nordea, DNB og SEB. Fasiliteten på 160 millioner euro amortiserer over 40 år, har tre års løpetid med opsjon for ytterligere to år.

Tjoredalselva kraftverk

Småkraft utvikler små vannkraftverk i Skandinavia og bidrar derfor i Europas grønne skifte. Over de siste fire siste årene har selskapet firedoblet størrelse og sementert sin posisjon som Europas største eier og drifter av små vannkraftverk. Konsernet har en uttalt ambisjon om å utvikle flere kraftverk i nært samarbeid med lokale grunneiere og lokalsamfunn. For å oppnå sine mål søker konsernet anerkjente partnere som kan støtte finansieringen av langsiktige, kapitalintensive fornybare eiendeler. Den nye bankgjeldsfasiliteten med ledende nordiske banker er en erkjennelse av styrken i Småkrafts investeringsportefølje og understreker bankenes forpliktelser for å muliggjøre overgangen til en lavkarbon fremtid.

«De siste årene har vært utfordrende for energisektoren,» sier Erik Røysem Sterud, Finansdirektør i Småkraft. «Vi er stolte av at vi har kunnet fortsette vår planlagte vekst. Sterke finansielle partnere som forstår vår forretning er viktige bidrag for vår suksess. Vi ser frem til å kunne bruke vår tekniske ekspertise og finansielle styrke for å samarbeide om klimatiltak som også er gode lokale, sosiale tiltak.» 

Neselva

Om Småkraft AS:

  • Europas største eier av små vannkraftverk med over 140 små kraftverk som samlet produserer mer enn 1,5 TWh årlig.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge.
  • Har 21 ansatte ved kontorer i Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes og Oslo.

Småkraft strengthens financing position!

SMÅKRAFT STRENGTHENS FINANCING POSITION WITH LEADING NORDIC BANK SYNDICATE

On June 30th 2021, Småkraft AS closed a three-year bank debt facility with the leading Nordic banks Nordea, DNB and SEB. The EUR 160m bank debt facility amortizes over 40 year and has a three-year duration with options to expand with an additional two years.

Tjoredalselva powerplant

Småkraft develops small hydropower plants in Scandinavia and thus contributes to the energy transition in Europe. Over the past four years the company has quadrupled in size, consolidating its position as Europe’s largest small-scale hydropower operator. The firm has stated ambitions to further develop plants in close cooperation with local landowners and communities. To fulfil its objectives, reputable partners that support the financing of long-term, capital-intensive renewable assets are sought. The new bank debt facility with leading Nordic banks is an acknowledgement of the strength of Småkrafts investment portfolio and emphasizes the commitments of the banks to enable the transition to a low-carbon economy.

“The recent year has also been challenging for the energy industry,” says Erik Røysem Sterud, the Chief Financial Officer in Småkraft. “and we are proud to have been able to pursue our growth trajectory. In our sector, strong financial partners that understand our business are key to succeed. We look forward to use our technical know-how and financial strength to jointly engage in our climate action and social responsibility endeavours.” 

Neselva

About Småkraft AS:

  • Europe’s largest small-scale hydro power company with a total yearly production capacity exceeding 1,5 TWh with more than 140 small- scale hydro power plants
  • Partners with over 700 local landowners across Norway
  • Has 21 employees in offices in Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes and Oslo