Småkraft har 30% bedre driftsresultat

«English version below»

Småkraft har 30% bedre driftsresultat (adj. EBITDA) etter første halvår enn i hele 2020

Selv om Småkraft produserte 502 GWh i 1H21, 23% lavere enn i de første seks månedene i 2020, økte inntektene med 107% til 18,5 mEUR i 1H21 (fra 8,9 mEUR i 1H20), driftsresultatet (adj. EBITDA) økte 29% til 8,1 mEUR i 1H21 (fra 6,3 mEUR i 1H20) og kontanstrømmen fra drift økte til 7,1 mEUR i 1H21 (fra 0,8 mEUR i 1H20). Allerede etter første halvår i 2021 overstiger driftsresultatet (EBITDA) hele fjoråret med mer enn 30%. Totalresultatet ble positivt med 0,5 mEUR i 1H21 (mot -32,2 mEUR i 1H20).

I løpet av de seks første månedene i 2021 kjøpte Småkraft 12 nye småkraftverk. I tillegg kjøpte selskapet to nye småkraftverk etter balansedagen. Oppkjøpene er finansiert med egenkapital, ny bankgjeld og utstedelse av en grønn obligasjon. Småkraft har videre refinansiert flere gjeldsfasiliteter. Disse initiativene diversifiserer og utvider snittløpetiden på Småkrafts finansiering og reduserer samlede marginer. Refinansieringene styrker Småkrafts finansielle posisjon.

Kontakt:
Terje Vedeler, Administrerende Direktør, +47 907 26568
Erik Røysem Sterud, Finansdirektør, +47 911 63907 

Om Småkraft AS:

  • Europas største eier av små vannkraftverk med over 140 små kraftverk som samlet produserer mer enn 1,5 TWh årlig.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge.
  • Har 21 ansatte ved kontorer i Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes og Oslo.


S1H21 adj. EBITDA surpasses full year 2020 with more than 30%

Although Småkraft produced 502 GWh during 1H21, 23% lower than in the first six months in 2020,  revenues increased by 107%  to 18,5 mEUR in 1H21 (from 8,9 mEUR in 1H20), adj. EBITDA increased 29% to 8,1 mEUR in 1H21 (from 6,3 mEUR in 1H20 ) and cash flow from operations increased  to 7,1 mEUR in 1H21 (from 0,8 mEUR in 1H20). After the first half year of 2021, adj. EBITDA is already surpassing the full year of 2021 by more than 30%. Total comprehensive income was 0,5 mEUR in 1H21(vs. -32,2 mEUR in 1H20).

During the first six months of 2021 Småkraft acquired 12 new power plants, two additional plants after the balance sheet date. The acquisitions were financed with new equity, new bank debt and a newly emitted green bond. These initiatives diversify maturities, increase the overall loan duration, and reduce overall margins. Combined, these finance programs strengthen Småkraft’s financing position.

Contact:
Terje Vedeler, Chief Executive Officer, +47 907 26568
Erik Røysem Sterud, Chief Financial Officer, +47 911 63907

 About Småkraft AS:

  • Europe’s largest small-scale hydro power company with a total yearly production capacity exceeding 1,5 TWh with more than 140 small- scale hydro power plants
  • Partners with over 700 local landowners across Norway
  • Has 21 employees in offices in Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes and Oslo