Småkraft i toppen på internasjonal bærekraftundersøkelse

«English and German version below»

Småkraft i toppen på internasjonal bærekraftundersøkelse

Småkraft oppnådde høyest score i den årlige bærekraftsundersøkelsen til GRESB blant selskapene i sin bransje. Småkraft ble rangert høyest med 94 av 100 mulige poeng, og oppnår igjen høyeste score blant alle vannkraftselskaper i undersøkelsen. GRESB-undersøkelsen er drevet av hva industrien og investorer anser som vesentlig når der gjelder bærekraftrelaterte utfordringer.

«De små kan også være rå!» sier adm.dir. Terje Vedeler. «Småkraft sin forretningsmodell bygger på å skape verdier for generasjoner på lag med naturen. Bærekraft er det vi driver med og det er stas å få anerkjennelse for arbeidet vi gjør,» fortsetter Vedeler. «I undersøkelser som denne måles vi mot selskaper i en vektklasse langt over vår egen. Det at vi er helt i toppen, gjenspeiler vår genuine interesse for bærekraft og miljø, og samtidig gir verdier for våre eiere og samarbeidspartnere.»

Skarelva kraftverk i Narvik skaper fornybare verdier på lag med naturen

Rapportering på ESG-faktorer har fått økt oppmerksomhet i bransjen, for beslutningstagere og investorer, og blir i større grad et viktig konkurransefortrinn. Dette gjenspeiles i GRESB-undersøkelsen hvor antall deltagende bedrifter i år økte med 25% fra 2020. Organisasjonen GRESB vurderer årlig hvor bra store og små infrastruktur- selskaper i hele verden gjør det på en rekke bærekraftsindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder som GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD anbefalinger, Paris- avtalen og FNs bærekraftsmål i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer. Den omfattende analysen går gjennom dokumenterte svar på en rekke spørsmål som dekker nesten 117,000 installasjoner internasjonalt.

Som en del av analysen vurderer GRESB virksomheters sertifiseringer basert på visse krav. I årets undersøkelse fikk Småkraft godkjent sin CICERO Shades of Green vurdering som en bærekraftsrelatert sertifisering. CICERO Shades of Green er en uavhengig, forskningsbasert vurdering av grønne obligasjoner til notering på Oslo Børs sin grønne liste. Småkraft har fått den høyeste mulige vurderingen, mørkegrønn.

Tidligere i år sikret Småkraft seg sitt andre grønne obligasjonslån på 50 mill. euro

SMÅKRAFT BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraft er en naturlig del av Småkrafts forretningsmodell. Gjennom å utnytte lokale, fornybare ressurser bidrar hvert kraftverk til den utviklingen som er ønskelig for å ta vare på planeten vår og sikre gode levevilkår for generasjonene etter oss. Småkraft samarbeider med flere hundre grunneiere om å låne vannet som naturlig renner i elvene til å produsere bærekraftig og fornybar elektrisitet. Verdiene som skapes gjennom produksjonen deles med både grunneierne og lokalsamfunnet. Småkraft har som forretningsmodell at familiene og lokalsamfunnet rundt småkraftverkene som sitter nærmest klimatiltakene, også skal få ta del i fordelene.

Småkraft skaper verdier på lag med naturen og de lokale grunneierne

Samtidig er det ikke nok å ha en fornybar og bærekraftig forretningsmodell, uten å kunne vise til hvordan den gjennomføres i praksis. Småkraft har derfor jobbet målrettet de siste årene for en mer systematisk og transparent rapportering på ESG-faktorer. Den årlige bærekraftsrapporten har vært en viktig del av dette arbeidet, hvor det i år har vært fokus på å gjøre rapporten mer sammenlignbar og standardisert. I årets rapport er det derfor benyttet GRI-standarder for bærekraftsrapportering og TCFD-anbefalinger for klimarapportering. Transparent rapportering omfatter å kunne presentere nøkkeltall, som forbruk av energi, klimagassutslipp knyttet til drift, og lokal forurensning. Dette har vært et annet fokusområde i årets bærekraftarbeid, hvor det i rapporten er inkludert fremtidige mål på de ulike indikatorene.

«English version »

Småkraft scores highest in international ESG ranking

Småkraft has achieved the highest score in the annual Global ESG Benchmark (GRESB) sustainability assessment within its peer group. Småkraft received the highest rating, with 94 of 100 possible points, and once again has achieved the highest score among participating hydro-power companies in the assessment. GRESB Assessments are guided by what investors and the industry consider to be material issues in the sustainability performance of real asset investments.

«The small can also stand tall!» says CEO Terje Vedeler «Småkraft’s business model builds on creating value lasting for generations together with nature itself. Sustainability is what drives us and it is fulfilling to be recognised for the work we do,» continues Vedeler. «In benchmarking studies such as this one, we are measured against players in a weight class far above our own. That we are right at the top recognises our unrelenting approach to sustainability and the environment, while at the same time incorporating and codifying our processes for our stakeholders.»

The Skarelva Power Station in Narvik creates renewable energy together with nature itself

Articulating one’s contribution to Environmental, Sustainability and Governance metrics is on the forefront of the industry, policy makers and investors and is increasingly becoming an important competitive advantage. This is reflected in the GRESB assessment where the number of participating enterprises grew 25% this year from 2020. The GRESB organisation performs annual evaluations of how well both large and small infrastructure companies around the entire world are doing on a number of sustainability indicators. The assessments are based upon internationally recognised reporting standards such as GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD recommendations, the Paris Accord and the UN’s Sustainable Development Goals in addition to national and regional guidelines. The extensive analysis reviews documented replies to a series of questions covering nearly 117.000 assets internationally.

As a part of the analysis, GRESB evaluates the certifications of enterprises based upon certain requirements. In this year’s assessment, Småkraft had its CICERO Shades of Green evaluation approved as a sustainability-related certification. CICERO Shades of Green is an independent, research-based evaluation of green bonds listed on the Oslo Stock Exchange on its green list. Småkraft has received the highest possible evaluation, dark green.

Earlier this year, Småkraft secured its second Green Bond of EUR 50 million

SMÅKRAFT IS CONTRIBUTING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Sustainability is a natural part of Småkraft’s business model. By utilising local, renewable resources, every power station contributes to the desired trend for properly looking after the planet and ensuring a good standard of living for subsequent generations. Småkraft works together with several hundred landowners on borrowing the water that naturally runs off into the rivers, in order to produce sustainable and renewable electricity. The value that is created through our production process is shared with both the landowners and the local community. Småkraft has a business model where the families and local communities around the small power stations are invited to share in the benefits created.

Småkraft creates value together with nature itself and the local landowners

However, it is not enough to have a renewable and sustainable business model without being able to show how it is implemented in practice. Småkraft hence has worked in a goal-oriented manner in recent years for more systematic and transparent reporting of ESG factors. The annual Småkraft Sustainability Report has been an important part of this work, where there has been an emphasis this year on making the report more standardised and better able to be used in comparisons. In this year’s report, GRI standards have thus been used for sustainability reporting and TCFD recommendations for climate reporting. Transparent reporting encompasses being able to present key figures, such as energy consumption, greenhouse gas emissions associated with operation, and local pollution. This has been another focus area in this year’s sustainability work, where future goals for the different key figures have been added to the report.

«German version»

Småkraft an der Spitze der internationalen Nachhaltigkeitsbewertungen

Småkraft setzt seinen herausragenden Trend fort, durch die erneut erzielte Verbesserung in der jährlichen GRESB Nachhaltigkeitsbewertung. Gegen alle teilnehmenden Wasserkraft Unternehmen schaffte Småkraft es sich mit 94 von 100 Punkten durchzusetzen. Mit dieser Punktzahl gehört Småkraft zur Spitzenklasse aller teilnehmenden Unternehmen.„

Klein, aber fein!» sagt CEO Terje Vedeler. „Småkrafts Geschäftsmodell basiert auf langanhaltender und naturgerechter Wertschöpfung. Nachhaltigkeit treibt uns an und es freut uns, dass unsere Arbeit hierdurch anerkannt wird”, erklärt Vedeler. „In Studien wie dieser, werden wir mit großen und professionellen Unternehmen verglichen, die einige Gewichtsklassen über uns liegen. Dass wir es geschafft haben uns direkt an die Spitze zu begeben, spiegelt unser aufrichtiges Interesse an Nachhaltigkeit und der Umwelt wider. Gleichzeitig ist es uns dabei möglich, Wert für unsere Eigentümer und Arbeitspartner zu schaffen.“

Das Skarelva Kraftwerk in Narvik schafft erneuerbaren Energie im Einklang mit der Natur.

Das Thema Nachhaltigkeit liegt in der Luft und wird von Tag zu Tag zu einem immer wichtigeren Vorteil in der kompetitiven Geschäftswelt. Dies lässt sich bestätigen, durch einen 25%-igem Anstieg an teilnehmenden Unternehmen, an den GRESB Nachhaltigkeitsbewertungen dieses Jahr. Die GRESB Organisation bietet jährliche Nachhaltigkeitsbewertungen von großen und kleinen Unternehmen aus aller Welt an. Die Bewertungen beruhen auf Empfehlungen anerkannter internationaler Berichtsstandards, wie z.B. GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD. Dazu werden noch das Pariser Klimaabkommen und die UN-Nachhaltigkeitsziele, sowie nationale und regionale Richtlinien miteinbezogen. Diese umfangreiche Analyse überprüft die Antworten der Teilnehmer auf eine Reihe von Fragen. GRESBs Analysen umfassen weltweit insgesamt 117.000 Anlagen.

Im Rahmen der Bewertung, evaluiert GRESB separat erworbene grüne Zertifikate der Unternehmen, anhand bestimmter Anforderungen. Dieses Jahr ließ Småkraft ihr CICERO Shades of Green Zertifikat überprüfen. CICERO „Shades of Green” ist eine unabhängige, forschungsbasierte Evaluierung, die sich mit in Oslo, an der Börse notierten Green Bonds befasst. Småkraft erhielt die höchstmögliche Evaluierung, dunkelgrün.

Zu Beginn des Jahres, stellte Småkraft seinen zweiten Green Bond in Höhe von EUR 50 Mio. sicher

SMÅKRAFT TRÄGT ZU EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG BEI

Nachhaltigkeit ist ein grundlegender Teil von Småkrafts Geschäftsmodell. Durch die Nutzung von lokalen und erneuerbaren Ressourcen trägt jedes Wasserkraftwerk dem begehrten Ziel bei, unseren Planeten zu beschützen und einen guten Lebensstandard für kommende Generationen zu hinterlassen. Småkraft arbeitet mit mehreren hundert Landbesitzern zusammen, um die Nutzung der Flüsse zu gewährleisten und nachhaltige, erneuerbare Energie zu produzieren. Der von den Kraftwerken geschaffene Wert wird mit den Landeigentümern und örtlichen Gemeinde geteilt. Dazu gehören vor allem Familien und örtliche Gemeinden, die am nächsten zu den Kraftwerken leben.

Småkraft produziert erneuerbare Energie durch die enge Zusammenarbeit mit den Landbesitzern und der Natur

Allerdings ist es nicht genug über ein erneuerbares und nachhaltiges Geschäftsmodell zu verfügen, ohne darstellen zu können, wie es in der Praxis umgesetzt wird. Deshalb hat sich Småkraft als Ziel gesetzt, kontinuierlich systematischer und transparenter über ESG Indikatoren zu berichten. Småkrafts jährlicher Nachhaltigkeitsbericht ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Dieses Jahr war es das Ziel den Nachhaltigkeitsbericht vergleichbarer zu gestalten und somit an internationale Standards anzupassen. Es wurden GRI Standards und TCFD Empfehlungen für die Berichterstattung angewandt. Wichtig hierfür war es Kennzahlen, wie Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen und lokaler Umweltverschmutzung des Geschäftsbetriebs offenzulegen. Diese wurden ergänzt mit zukünftigen Zielen für die Kennzahlen, wie z.B. die Reduktion von Treibhausgasen.