Det grønne skiftet var i fokus på årets konferanse

I år ble Småkraftdagane arrangert på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen 8. – 10. november.

Konferansen er et høydepunkt for alle i småkraftbransjen, og er et viktig møtested for konsesjonærer, entreprenører, leverandører, politikere og andre småkraftinteresserte.

Konferansen startet mandag med program i regi av NVE, som informerte om nye regelverk, nye veiledere og forvaltningspraksis. Status for konsesjonsbehandlingen og miljøtilsynet, nettilknytning og oppfølging av småkraftverk i driftsfasen var også noen av sakene NVE gjennomgikk. Som følge av det store antallet småkraftkonsesjoner har NVEs miljøtilsyn behandlet et stort antall detaljplaner for miljø og landskap de siste årene. NVE gav uttrykk for at det er viktig at selskapene fokuserer på god planlegging, for å sikre skånsom utbygging, hurtig konsesjonsbehandling og et godt sluttresultat.

Den andre dagen av konferansen var satt av til temaer som politikk, kraftpriser, økonomi, hydrologi/klima og lokal forankring av fornybar kraftproduksjon.

Blant innlederne her var våre egne Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS, og Christian Tesdal, analytiker.

Terje Vedeler presenterte selskapets målrettede arbeid for en mer systematisk og transparent rapportering på ESG-faktorer. Her har den årlige bærekraftsrapporten, digitalisering og standardisering vært en viktig del av arbeidet. Videre presenterte han GRESBs bærekraftsundersøkelse, hvilke kriterier som må oppfylles, og hvordan FN’s bærekraftsmål setter krav til våre operasjoner gjennom hele kjeden, og ikke bare klima.

I undersøkelsen har Småkraft AS gått fra 17 poeng og nederste kvartil blant deltagerne, til 94 poeng og øverst av selskapene i vår bransje på 4 år. Dette er et resultat som følge av strukturert arbeid over tid, og genuin interesse for bærekraft og miljø. De siste årene har rapportering på ESG-faktorer fått økt oppmerksomhet i bransjen, og gjør selskaper mer konkurransedyktig når det gjelder investorer og beslutningstagere. Et slikt godt resultat gir da samtidig verdier for våre eiere og samarbeidspartnere.

Terje Vedeler

Småkraft AS har i samarbeid med Geofysisk institutt ved Universitet i Bergen gjennomført et forskningsprosjekt. I løpet av prosjektet har vi undersøkt hvordan klimaendringene og større nedbørsmengder vil påvirke norsk småkraft. Christian Tesdal, og Asgeir Sorteberg fra UIB, presenterte resultatene fra prosjektet. Scenarioer for utslipp av CO2, temperatur, årsnedbør og avrenning i årene som kommer ble gjennomgått. I fremtiden vil vi se en generell økning i produksjon på 26 %, og en utjevning mellom vinter- og sommerproduksjon. Prosjektet viste til at klimaeffekten vil skape en økning på 29 % i årlige inntekter for selskapet.

Asgeir Sorteberg og Christian Tesdal

Onsdag var generasjonsskifte i småkraftverk og hvilke konsekvenser EU-taksonomien kan få for finansiering av nye og eksisterende småkraftverk tema for noen av innleggene.

Ragnhild Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest presenterte konsekvensene EU-taksonomien kan få småkraftbransjen. Taksonomien er et EU styrt rapporteringssystem som gir innsyn og trygghet for riktige investeringer. Den skal bidra til å sikre bærekraftig overgang fra fossile til fornybare energikilder. EU skyver finanssektoren foran seg for å drive endring, og Fresvik ønsker et felles kompetanseløft i næringslivet for å forstå hvordan taksonomien vil treffe oss. For finanssektoren vil dette si omdirigere kapitalflyt for å sikre bærekraftig vekst, håndtere finansiell risiko som en konsekvens av klimarisiko, og øke transparens og langtidsplanlegging i markedet. Hun la frem viktigheten av at driften samsvarer med taksonomien, og at det bygges kompetanse innen miljø og bærekraft for å bidra til det grønne skiftet.

– link til innlegg av Terje Vedeler her

– link til innlegg av Christian Tesdal, og Asgeir Sorteberg fra UIB

– link til smakraftforeninga med alle innlegg og bildegalleri

 

Messevandring