Kraftverkene i Ullsfjord er ferdigstilt og overføres nå til Småkraft AS

I slutten av 2018 inngikk Nordkraft og Småkraft avtale om at Nordkraft skulle stå for bygging av kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune. , Småkraft skulle kjøpe kraftverkene når de var ferdigstilt. Nordkraft har nå ferdigstilt kraftverkene og 2. mai fullføres transaksjonen mellom partene.

Også for disse kraftverkene benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft, Nordkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverkene og selv drifte dem videre. Nordkraft vil også være involvert videre ved at de skal sørge for driften.

– Vi i Småkraft setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Nordkraft og gleder oss til å ta over disse to flotte kraftverkene. Begge kraftverk er relativt store, og med en samlet produksjon på i overkant av 57GWh representerer dette et vesentlig bidrag til vår portefølje av småkraftverk i Nord-Norge – og ikke minst et positivt bidrag i form av ny grønn energi, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Småkraft har med dette en samlet portefølje på over 1,8TWh, hvorav en vesentlig del ligger i Nord-Norge – et viktig satsningsområde for Småkraft.
– Vår forretningsmodell baserer seg på samarbeid med lokale krefter. Prosjektene vi er involvert i legger alltid igjen store verdier lokalt gjennom falleieutbetalinger til grunneiere, eiendomsskatt til kommunene og økonomiske ringvirkninger ved bruk av lokale entreprenører og leverandører.

Også Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft er fornøyd med partnerskapet.

– Med disse to kraftverkene og de to vi har bygget i Russvik i Tysfjord, har vi til sammen bygget 75 GWh for Småkraft. Selv om de nå overtar eierskapet, vil vi ha et langsiktig forhold til både selskapet og kraftverkene gjennom avtalen om drift av kraftverkene. Ikke minst har vi bidratt til mer fornybar energi, samtidig som verdiskapingen i regionen har økt. Nordkraft har fortsatt ambisjoner om å bidra til utvikling og utbygging av ny vannkraft og gjerne sammen med Småkraft basert på de gode erfaringene vi har fra Russvik og Ullsfjordprosjektene, avslutter han.

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 199 kraftverk i Norge og Sverige, og er med det Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1800 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger
  • 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo og Uppsala

Om Nordkraft AS

  • Utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi siden 1910.
  • Utbygging av fiber, og leveranse av bredbåndstjenester i Hålogaland.
  • Helhetlig drift og operatørskap av kraftverk for eiere som Småkraft via konseptet Energidrift.
  • Drifter 42 kraftverk, både egne og for andre, både vann- og vindkraftverk. Fra Lyngen i nord til Agder i sør.
  • 230 ansatte ved hovedkontor i Narvik og avdelinger blant annet i Harstad, Ballangen, og Grovfjord.
Ritaelv kraftstasjon
Sveingard kraftstasjon
Ullsfjorden