Halvårsrapport / Interim report

Publisert:

«English below»

Høye kraftpriser og økt produksjon bidrar til solid kontantstrøm i første halvår 2022 for Småkraft, men resultatene er negativt påvirket av produksjon i lavprisområder og sikringstap.

Småkraft- konsernet sikrer fortsatt sterk vekst i produksjonskapasitet i første halvår 2022 gjennom nye utbygginger, oppkjøp og andre initiativer til å øke produksjon i samarbeid med grunneiere. Konsernet produserte 45% mer fornybar elektrisitet i første halvår i 2022 sammenlignet med første halvår i 2021.

Ekstraordinært høye kraftpriser i Europa og store deler av Norden fører til sterk økning i kontantstrøm og driftsresultat (justert EBITDA).

Småkraft- konsernet drifter kraftverk spredd utover 7 forskjellige prissoner i Norden. Om lag halvparten av produksjonen ligger i nordlige prissoner. På grunn av begrensninger i det nordiske strømnettet og forskjeller i den hydrologiske balansen i sør og nord, er det forskjeller i inntjeningen for de forskjellige kraftverkene avhengig av hvor de er lokalisert. Rundt 50% av Småkrafts produksjon kom i første halvår fra kraftverk i de tre sørlige prisområdene i Norge. Disse kraftverkene leverte 92% av inntektene.

For å sikre en minimumsinntekt uavhengig av kraftpris har Småkraft forhåndsolgt om lag 25% av sin produksjon til en avtalt pris. Med uvanlig høyt prisnivå reduserer disse sikringskontraktene Småkraft sitt driftsresultat, siden den avtalte prisen er lavere enn dagens høye priser. Likevel oppnår Småkraft et solid driftsresultat (justert EBITDA) på 18,7 mEUR første halvår 2022, opp 131% fra 8,1 mEUR.

Den stramme energisituasjonen i Europa har ført til at også fremtidsprisene på elektrisitet i Norden har økt betraktelig. De historisk høye prisnivåene fører til at Småkraft bokfører en stor negativ inntekt knyttet til forventet fremtidig potensielle tap på kraftprissikringene. Sammen med svak kursutvikling i den norske kronen mot slutten av halvåret fører det forventede fremtidige sikringstapet til at Småkraft får negativt totalresultat.

I de nåværende pressede europeiske energisituasjonen har Småkraft som målsetning å produsere så mye fornybar energi som mulig, på en bærekraftig og effektiv måte. I nært samarbeid med grunneierne våre, vil Småkraft fortsette å investere i nye ressurser, oppgradere eksisterende drift og optimere leveranse fra vår diversifiserte portefølje av småkraftverk i Norge og Sverige.

Om Småkraft:

  • Med en årlig produksjon som overstiger 1,8 TWh og med mer enn 200 kraftverk i operasjon i Norge og Sverige, er Småkraft Europa’s største produsent av småskala vannkraft.
  • Småkraft er i partnerskap med mer enn 700 lokale grunneiere for å utvikle fornybar energi
  • Småkraft har 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo og Uppsala.

Link til halvårsrapport 2022

Link to half year report 2022

 

Solid 1H22 cash flows for Småkraft from high power prices and increased production, but results negatively affected by production in low price zones and hedging losses.

The Småkraft Group secured continued strong growth in production capacity in the first half of 2022 through new capacity, acquisitions, and initiatives to increase production together with landowners. The Group produced 45% more renewable electricity in the first six months of 2022 compared to the first half of 2021. Exceptionally high power prices in Europe and parts of the Nordic region lead to a strong increase in adjusted EBITDA and cash flow.

The Småkraft Group operates power plants in 7 different price zones in the Nordic region, of which around half of the production is in northern price zones. Due to limitations in the Nordic power grid and differences in the hydrological balance in the south and north, earnings differ for the various plants. Around 50% of Småkrafts production in 1H22 came from powerplants in the three southern Norwegian price areas, while they contributed with 92% of revenue.

To secure a minimum cash flow regardless of the power price, Småkraft has pre-sold approximately 25% of its production at a pre-agreed price. In a higher-than-average price environment these hedging contracts reduce Småkraft’s operating results, as today’s spot prices are higher than the pre-agreed price. Nevertheless, Småkraft was able to achieve a solid operating result (adjusted EBITDA) of EUR 18.7m in the first half of 2022, up 131% from EUR 8.1m in 1H21.

The tight energy situation in Europe leads to future prices of electricity in the Nordic region to have increased considerably. The current record high price levels have led to Småkraft posting a large negative income linked to the expected power price hedges. Together with a weak Norwegian Krone towards the end of the six-month period, the expected unrealized future hedging loss contributes Småkraft a negative overall result.

In the current tense European power situation, Småkraft aims to produce as much renewable energy as possible in the most sustainable and efficient way. In close cooperation with landowners, Småkraft continues to invest in new resources, upgrade existing operations and optimizes delivery of a diverse portfolio of run-of-river plants in Norway and Sweden.

About Småkraft:

  • Småkraft is Europe’s largest small-scale hydro power company with an annual production exceeding 1,8 TWh with more than 200 power plants in operation in Norway and Sweden
  • Partners with over 700 local landowners across Norway
  • Has 26 employees in offices in Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo and Uppsala
Interim report 1st half 2022

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad