Økt produksjon av fornybar energi

Publisert:

Økt produksjon av fornybar energi i et krevende kraftmarked i andre halvår 2023.

Bergen, 28. februar 2024

Småkraft, Europas største småkraftprodusent, legger i dag frem resultater for andre halvår 2023. Selskapet fortsatte sin ekspansjon, og var i 2023 det selskapet som bidro mest til økt fornybar energiproduksjon i Norge. I andre halvår økte kapasiteten med 79 GWh.

Stormen «Hans» i august 2023 hadde stor påvirkning på den hydrologiske balansen, kraftprisene og dermed inntektene til Småkraft AS i andre halvdel av 2023. Et sterkt første halvår, ble dermed etterfulgt et andre halvår med lavere underliggende resultater. Konsernet oppnådde et justert driftsresultat (adj. EBITDA) på EUR 22,4 millioner for året samlet. Påvirket av kraftprissikrings- og valutaeffekter landet årets resultat etter skatt på EUR 27,2 millioner. I andre halvår isolert var justert driftsresultat EUR 5.0 millioner. Selskapets nettoresultat, som er positivt påvirket av effekter av prissikringer og valuta, var EUR 27.8 millioner i andre halvår.

Til tross for produksjons- og prisvolatiliteten Småkraft opplevde gjennom andre halvår 2023, er konsernet robust og rustet for fremtiden. Konsernet avsluttet året med 44% egenkapital- andel og EUR 40 millioner i likviditet.

Småkraft samarbeider tett med grunneiere og lokalsamfunn om skånsom utvikling av ny kraftproduksjon i mindre vassdrag. I tillegg til at produksjonskapasiteten økte med 79 GWh i andre halvår gjennom utbygging og kjøp av ti vannkraftverk, hadde selskapet 18 kraftverk med årlig produksjon på til sammen 227 GWh under bygging ved årsskiftet. Videre signerte Småkraft 26 kontrakter med grunneiere som ønsker å utvikle småkraftverk på sine eiendommer i løpet av 2023. Småkraft sendte i 2023 inn 20 konsesjonssøknader med en total produksjonskapasitet på 236 GWh.

– Vi har lagt bak oss et år hvor vi fortsatte vår ekspansjon samtidig som vi kontinuerlig jobber målrettet med enda mer effektiv og stabil produksjon på naturens premisser. Norge har stort behov for fornybar energi, og vi jobber hardt for å bidra til den grønne omstillingen samtidig som vi skaper verdier for både grunneiere, lokalsamfunn og våre eiere, sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft.

Småkraft hadde ved utgangen av 2023 totalt 2 090 GWh i produksjonskapasitet.

Småkraft registrerte ingen vesentlige negative hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Gjennom året har konsernet gjort vesentlige investeringer for å redusere nylig kjøpte kraftverks negative innvirkning på biologisk mangfold og miljø.

Fakta:

  • Småkraft eier og driver 232 småskala vannkraftverk i Norge og Sverige.
  • Småkraft produserer 2.1 TWh fornybar elektrisitet årlig.
  • Småkraft samarbeider med mer enn 900 grunneiere
  • 32 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Harstad, Flatanger, Verdal, Dale, Førde og Oslo samt Gävle i Sverige

For å lese rapporten, klikk her.

For mer informasjon, kontakt:
Terje Vedeler, Administrerende Direktør, + 47 907 26 568

Småkraft interim report second half of 2023

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi