Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Publisert:

Rullestad 11. mars 2024

Sammen med Sunnhordland Kraftlag setter Småkraft AS spaden i jorden for å bygge tre nye kraftverk i energiområdet Vest. Utbyggingsprosjektet vil tilføre 89 GWh inn i nettet, og blir det største nye prosjektet i Norge innen fornybar energi så langt i 2024.

Illustrasjon av Kvernhuselva kraftverk.

Småkraft og SKL eier 50 prosent hver av prosjektet, som har en ramme på NOK 500 millioner. Utbyggingsbeslutningen vil utløse ytterligere investeringer i området, slik at totale investeringer blir på NOK 700 millioner. Prosjektet er ventet ferdigstilt høsten 2026, og vil da kunne levere strøm til tilsvarende 4450 husstander, fra en kommune med omkring 4000 innbyggere.  

De tre kraftverkene i energiområde Sør- Vest (N02) er Bordalen, Skromme og Kvernhuselva kraftverk, som ligger i området Rullestad / Åkrafjorden. Flere aktører har jobbet mye og godt for å realisere dette prosjektet.

– Sammen med imponerende standhaftige grunneiere har vi jobbet med dette prosjektet siden 2005. Vi må også gi honnør til NVE som agerte konstruktivt for å få prosjektet i mål, Sparebanken Vest som finansierer utbyggingen av kraftverket samt Kraftpartnar AS som har tenkt nytt for å bygge ut kraftverkene, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS.

Prosjektet er det første som realiseres innenfor det nye, investeringsnøytrale grunnrenteskatteregimet. Småkraft AS, med hovedkontor i Bergen, kan opplyse at energiområdene vest i Norge bygger ut mest ny kraft.  Småkraft vil stå for utbygginga av kraftstasjonene, mens SKL vil stå for drift og vedlikehold.

Illustrasjon av Bordalen kraftverk.

– SKL jobbar aktivt for å utvida og vidareutvikla portefølja vår av bærekraftig, fornybar energi, då er nye småkraftprosjekt som dette viktig. Me ser fram til å gjennomføra kraftløftet saman med Småkraft, og gler oss over moglegheitane som meir kraft og oppgradert nett gir regionen, sier John Martin Mjånes, administrerende direktør i Sunnhordland Kraftlag AS.

Småkraft AS og SKL drifter i dag over 200 småskala vannkraftverk. Fallrettighetene leies av grunneiere gjennom langsiktige avtaler. Samarbeidsmodellen skaper spesielt store ringvirkninger lokalt.

Beregninger fra Småkraft viser at det nye prosjektet i Rullestad i løpet av de neste 70 årene vil kunne gi følgende ringvirkninger*:

 • Direkte utbetalinger til kommunen i form av skatter og avgifter på over 500 millioner kroner.
 • Øvrige ringvirkninger på lokale leverandører og samarbeidspartnere på over 400 millioner kroner.
 • Regionale ringvirkninger på Vestlandet på over 1,5 milliarder kroner. Dette er utbetalinger både til regionale entreprenører, nettselskap, fylkeskommunen og andre selskaper eid av regionale kommuner og fylke.
 • Skatt og avgifter som går direkte til staten på nesten 3,5 milliarder kroner

Mange bekker små 

Mens havvind, landvind og kjernekraft skaper store overskrifter, er det små kraftverk under 10 MW som til sammen vil bidra med mer enn halvparten av all ny fornybarproduksjon i Norge. Småkraftverk har beskjedne klima- og miljøfotavtrykk, lavt konfliktnivå og rask utbygging. Summen av «mange bekker små» er betydelig. Hele 57 % av produksjonen som bygges ut akkurat nå er fra små vannkraftprosjekter.** 

Med 22 prosjekter og 316 GWh under bygging, står Småkraft AS alene for over 25% av all ny norsk fornybarkapasitet som bygges nå. Før nyttår sendte Småkraft inn konsesjonssøknader for ytterligere 16 småkraftverk, på 165 GWh. Bygging av kraftverk og kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og bidrar med betydelige inntekter til en rekke norske kommuner. 

Illustrasjon av Skromme kraftverk.

Om Småkraft

 • Småkraft eier og drifter 232 kraftverk i Norge og Sverige, og er med det Europas største småkraftaktør.
 • Samarbeider med over 900 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 2000 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger
 • 32 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo og Gävle i Sverige

Om Sunnhordland Kraftlag

 • Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) er eit reindyrka konsern innan produksjon- og utvikling av bærekraftig, fornybar vasskraft.
 • Kraftproduksjonen består av både regulerbar kraft og uregulerbar småkraft, eigd aleine eller i lag med lokale grunneigarar og industriaktørar.
 • Samla produksjon av rein, bærekraftig energi på om lag 2 700 GWh årleg
 • Totalt 65 ansatte på selskapet sine lokaliteter i Matre, Etne, og Stord.

 

For mer informasjon, kontakt: Terje Vedeler, Administrerende Direktør, + 47 907 26 568

*Tallene er i nominelle kroner og forutsetter at kraftverkene klarer å produsere så mye strøm som planlagt og ekspertene har rett om kraftprisene og rentene fremover
** Kilde: NVE sin siste oppdatering.

Saken ble opprinnelig publisert som en pressemelding 11. mars 2024.

SISTE INNLEGG

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi