Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.​​

Vår tilnærming

Småkraft er et ledende fornybarselskap som er spesialisert på å lage fornybar energi med små vannkraftverk. Som et selskap med langsiktige ambisjoner, utvikler, bygger og drifter vi vannkraftverk i Norge og Sverige. I løpet av et normalår produserer vi 2TWh fornybar vannkraft, og vi har som målsetting å øke dette til 3TWh innen 2027. Småkraft sin operasjonssentral er i Bergen, men vi er også til stede i Oslo, Flatanger, Hamar, Nittedal, Sandnes, Harstad og Uppsala i Sverige.

Småkraft har siden 2017 utarbeidet og publisert en årlig bærekraftsrapport. Som en del av denne, har vi i 2022 lagt kravene i Åpenhetsloven inn som en grunnleggende forutsetning for vårt bærekrafts arbeid. I tillegg til dette har vi implementert disse kravene i våre styrende dokumenter.

Dokumentet oppsummerer aktsomhetsvurderingen vi gjorde i forbindelse med implementering av kravene i Åpenhetsloven. Utfyllende informasjon om våre krav til sikker adferd og bevissthet om sosialt ansvar for nærmiljøet rundt våre kraftverk finnes i kapittel 2 i bærekraftsrapporten, som er tilgjengelig på vår hjemmeside. I kapittel 4 i samme dokument finnes utfyllende informasjon om vår vurdering av ulike risikomoment knyttet til vår virksomhet.
Kravene gjelder ikke bare for våre egne ansatte, men også for våre leverandører og eksterne parter som vi samarbeider med i forbindelse med bygging og drift av våre kraftverk.

Bærekraftsrapporten for 2022 ble fremlagt og godkjent av styret i Småkraft AS 28. mars 2023.

Aktsomhetsvurdering

Småkraft har siden 2020 gjenført en risikovurdering av alle aspekter av vår virksomhet. Denne vurderingen oppdateres årlig basert på eksterne krav som lover og forskrifter, men også krav fra eiere eller investorer og interne standarder som er nedfelt i vår kvalitetshåndbok, herunder krav til menneskeretter og anstendige arbeidsforhold. Hvert risikoelement er klassifisert både i forhold til sannsynlighet og konsekvens og omfatter egne ansatte, leverandører samt samarbeidspartnere.

Basert på identifisert risiko, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger. Disse identifiserer behov for tiltak som reduserer risiko for negative konsekvenser også for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Spesielt i forbindelse med anskaffelser til bygging av nye kraftverk, men også til ordinær drift, er det en iboende risiko for brudd på våre krav til sosial adferd som krever spesiell aktsomhet. Dette blir fulgt opp gjennom ordinær leverandøroppfølging, med deltagelse i byggemøter og oppfølging av leveranser.

I tillegg har vi som et resultat av innføring av åpenhetsloven, sendt brev til våre leverandører hvor vi klargjør våre krav til miljømessige og sosiale hensyn. Her kommer krav til menneskerettigheter og anti-korrupsjonsarbeid tydelig frem. Vi har også fått signert bekreftelse fra leverandørene på at de etterlever disse kravene for sin egen virksomhet, og vil følge opp kravene med sine underleverandører.

Vi har også, som en del av implementeringen av Åpenhetsloven, utarbeidet etiske retningslinjer for våre ansatte. Disse er gjennomgått og signert av samtlige ansatte i forbindelse med de årlige medarbeidersamtalene.
Det er ikke avdekket brudd eller negative konsekvenser av Småkraft sin virksomhet eller virksomheten hos våre leverandører i 2022.

For ytterligere å redusere risikoen, har vi i 2023 jobbet for en videre integrering av kravene i våre arbeidsprosesser, for å sikre at kravene er gjennomført og etterleves i organisasjonen.

I 2023 har vi også gjennomført en revurdering av våre risikoelementer. Dette for å sikre at vi tilpasser oss både endrede forutsetninger og endrede interne og eksterne krav til virksomheten.

På vår hjemmeside er det satt opp en prosedyre for å håndtere varsling om brudd på våre forpliktelser, retningslinjer og etiske standarder. Småkraft mottok ingen slike henvendelser i 2022.