Bergstø

Bergstø kraftverk utnytter et fall mellom kote 615 og kote 375 i Stølselva som renner ut i Dalelva som igjen renner ut i Rullestadvatnet og videre ut i Åkrafjorden ved Fjæra. Konsesjon for bygging ble gitt 19. juni 2007.

Bergstø kraftverk er satt i drift pr. desember 2009.

Det er ingen reguleringsmagasiner eller overføringer i forbindelse med denne utbyggingen. Kraftstasjonen kjøres etter tilsiget i elven. Det er bygget en betongdam på kote 615. Overløpsdammen er 2 meter høy i hovedelven, mens dammen er 3,5 m høy ved inntaket. Inntaket er sprengt ut i fjell rett ved siden av.

Fra inntaket er det lagt et støpejernsrør ned til kraftstasjonen. Hele røret ligger i fjellgrøft og tilløpsrøret er gravd ned på hele strekningen. Bergstø ble påbegynt juni 2008 og satt i drift desember 2009.

Kun overbygget på kraftstasjonen er synlig. Avløpet fra turbinen går i et kort rør frem til kulvert under europaveien like ved. Kraftstsjonen fremstår som et enkelt trebygg med glassfasade mot hovedvei. I stasjonen er det installeret en vertikal 6 stråles Pelton turbin med tilhørende 2,9 MW generator. Slukeevne 1,55 m3/sek. Vannveien er et 700 mm duktil støpejernsrør med en lengde på 1380 m. Kraftverket er tilkoblet via 22 kV høyspentkabel i bakken frem til 22 kV linjen mellom Odda og Etne. Linjen går gjennom hoveddalen, 150 m fra kraftstasjonen.

Tekniske data

Nedbørsfelt

8,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s, vinter: 65 l/s

Inntakskote

615 m

Kraftstasjonkote

375 m

Fallhøyde

240 m

Produksjon

9 GWh

tilsvarer 490 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter