Ekkjestølen

Ekkjestølen kraftverk ligger i Odda kommune, Hordaland fylke. Det utnytter fallet mellom kote 848 og kote 387 i Ekkjeåna som renner ut i Røldalsvatnet.

Ekkjestølen kraftverk er et rent elvekraftverk, dvs. uten noen form for magasinering. Lammabekken er overført ved hjelp av graving og nedsprenging av en ca. 10 meter lang kanal. Ved innløpet av kanalen, er det tillaget for bjelkestengsel slik at bekken kan ledes tilbake til sitt naturlig bekkefar. Overføringen bidrar alene med en produksjon på 1,8 GWh. Inntaksdammen er 20 meter lang. Inntaksbassenget har et volum på 2.000 m³. Inntaket er utstyrt med bjelkestengsel, inntaksrist, luke og konusovergang til røret. I konusen like nedstrøms luken, er det støpt inn et lufterør. Inntaket ligger i et område som påregnelig er utsatt for store snømengder. Her oppe er det derfor bygget et lite lukehus med grunnflate på ca. 12 m² for å sikre driftsforholdene. Vannveien består av duktile støpejernsrør med diameter 600 mm. Denne er delvis nedgravd i løsmasser og delvis lagt i sprengt grøft. Vannveien krysser riksvei 520 til Sauda på 4 steder.

Kraftstasjonen ligger i dagen på kote 387 ved Røldalsvatnet ved Ekkjevika.
Avløpet fra turbinen går i rør under RV 13 og med neddykket utløp i Røldalsvatnet.

Installert effekt: 4,0 MW Slukeevne: 1,1 m3/s. Rør / vannvei: ø600mm nedgravde duktile støpejernsrør, 1840m lengde

Det er installert en 2 strålers horisontal peltonturbin.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6,7 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s, vinter: 0 l/s

Inntakskote

848 m

Kraftstasjonkote

387 m

Fallhøyde

461 m

Produksjon

17,1 GWh

tilsvarer 855 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter