Klimaendringer og småkraft

Småkraft AS har sammen med Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen satt i gang med et omfattende forskningsprosjekt. Gjennom prosjektet skal man prøve å finne ut av hvordan klimaendringene og større nedbørsmengder vil påvirke norsk småkraft.

– I de siste 5 til 10 årene har klimaforskere og bransjen påpekt at vi må forvente store endringer i nedbørsmengder og nedbørsmønster alt etter hvor i landet vi befinner oss. Samtidig forventes det også endringer i hvordan nedbøren påvirker avrenningsmønsteret, og dermed hvor mye og på hvilket tidspunkt det kommer vann i turbinene, sier Halvard Tesdal i Småkraft AS.

Oppstarten av prosjektet med de første, midlertidige resultatene ble presentert på Småkraftdagane av professor Asgeir Sorteberg ved Universitetet i Bergen (UiB) våren 2019, men fortsatt står mange spørsmål ubesvart.

– I vår første test var effekten likevel begrenset for hvor mye endringen i nedbør påvirket selve produksjon. Undersøkelsen indikerte på samme tid at produksjonen ville stige i vintermåneder og falle i sommermåneder, men stemmer det? Hvor mye vil dette endre produksjonen? Kan man få en høyere pris for energien av den grunn? spør Tesdal.

– Småkrafts egne kraftverk vil bidra med mye av datagrunnlaget, men vi ønsker å inkludere alle Småkraftforeningens medlemmer til denne analysen. Norge er delt inn i 13 soner som dekker relativt like nedbørs- og avrenningsmønstre, sier Tesdal.

Geofysisk institutt og Småkraft AS skal i sammen med Småkraftforeninga utvikle denne analysen, slik at alle kan dra nytte av den. Asgeir Sorteberg fra Geofysisk institutt skal sikre at det faglige er troverdig, og Halvard Tesdal i Småkraft AS skal i sammen med studenter fra Energi og Matematikk gjennomføre den praktiske innhentingen av data.

– Målet er et tilstrekkelig datagrunnlag for å kunne gi noen pekepinner på hvordan uregulert vannkraftproduksjon vil se ut om 40 til 60 år. Spenningen vil jo være rundt hvor mye vi treffer eller bommer i årene som kommer? Klarer vi å finne trender som gir oss et bilde av hva som kommer til å skje fremover? Dette er spennende temaer som vil være gjengangere på Småkraftdagene i årene som kommer, sier Tesdal.

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter