Grøslandselva

Grøslandselva kraftverk er et kraftverk som ligger i Flå kommune, i Buskerud. Byggingen av kraftverket påbegyntes i september i 2016, og det ble planlagt idriftsatt i Juli 2017.

Grøslandselva kraftverk - Småkraft
Grøslandselva kraftverk - Småkraft

Kraftverket ble bygget da det var potensiale for utnyttelse av vannkraftressursene i Grøslandselva, og ved å utnytte disse, ville man kunne styrke næringsgrunnlaget på eiendommene (fra konsesjonssøknad).

Grøslandselva ligger på vestsiden av Hallingdalen, og er en av de større sideelvene som ligger i området.

Arealet rundt kraftverket er preget av mye myrlandskap, og skogsområder bestående av hovedsakelig gran og furu. Det drives hogst i området, og deler av tiltaks- og influensområdet er uthogd.

Årlig tilsig 43,27 mill m3, slukeevne 3m3/s

Tekniske data

Nedbørsfelt

46,2 km2

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s, vinter: 90 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

209 m

Produksjon

5,322 MW

tilsvarer 935 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter