Havdal

Havdal kraftverk ligger i nedre del av Havdalselva i Lierne kommune i Nord-Trøndelag fylke. Havdalselva kommer fra Havdalsvannet som ligger ca 15 km fra kraftverket. Havdalsvannet er ikke regulert, men det er ganske stort og virker som et naturlig dempningsmagasin.

Havdal kraftverk - Småkraft
Havdal kraftverk - Småkraft

Strekningen som er utbygget ligger like ovenfor Tunnsjø senter og omfatter ca. 1 km av elvestrekningen. Havdalselva renner med lite fall forbi inntak og damsted . Nedenfor dammen går elva i et bratt juv med loddrett fjellside på nordsiden og skråterreng med for det meste fjell i dagen på sydsiden. Fra utløpet ved kraftstasjon renner elva til dels meget flatt til den passerer riksgrensen til Sverige ca. 1 km nedenfor og videre til den renner ut i Kvarnbergsvattnet.

Dammen i Havdal er en buedam. Høyden på dammen er ca 8 m. og lengden på damkronen er ca 40 m. Rørgata er nedgravd på hele den 925 m lange rørstrekningen. Selv med et ganske stort dempningsmagasin er det store variasjoner på vannføringen i Havdalselva gjennom årstidene. For best mulig utnyttelse av vannet valgte vi i dialog med Spetals Verk å installere to Francis aggregat med ulik størrelse. Dette gir oss en mulighet til å utnytte vintervannføringen med den minste maskinen samt at vi kan bruke begge turbinene under høy vannføring.

Viste du at…
Havdal kraftverk hadde en meget lang saksbehandlingstid fordi elva renner inn i Sverge. Dette førte til at både den Svenske regjeringen og Nordisk råd skulle si sitt før Kongen i statsråd, etter 6 år, fattet endelig vedtak i saken.

-For regjeringen er det et mål å få til en miljøvennlig utnyttelse av potensialet som ligger i bygging av mikro-, mini- og småkraftverk. Denne utbyggingen bidrar til kraftoppdekkingen og til verdiskapingen i distriktet, sa daverende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om Havdal krafterverk etter at Regjeringen hadde gitt endelig tillatelse til utbyggingen.

Tekniske data

Nedbørsfelt

12 km2

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s, vinter: 300 l/s

Inntakskote

367,5 m

Kraftstasjonkote

316,25 m

Fallhøyde

51,3 m

Produksjon

10 GWh

tilsvarer 1395 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter