Hommsåne

Hommsåne ligger i Homme i Valle kommune. Fallretten tilhører grunneiere på 3 bruk.

Historien

Hommsåne ligger i Homme i Valle kommune. Fallretten tilhører grunneiere på 3 bruk.  En av grunneierne var i 2004 med på bygging av Bjørgum kraftverk for Småkraft, og kontaktet Småkraft med tanke på et samarbeid om utbygging også i egen elv.I 2017 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE ga konsesjon i 2010. Sommeren 2014 kom gravemaskinene og våren 2016 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Pent tilpasset i terrenget overfor gardstunet på Homme, ligger nå Hommsåne kraftverk.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Spesielt det bratte terrenget på deler av rørgatetraséen har vært en utfordring. I tillegg har det vært et par større flommer i vassdraget under byggeperioden, som måtte håndteres og som forsinket byggeaktivitetene noe. Til tross for nevnte utfordringer, har prosjektet blitt gjennomført uten større skader på personell, maskiner eller installasjoner. Det har også vært en god dialog med NVE i prosjektfasen. Samarbeidet med grunneierne har vært godt.  Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Tekniske data

Nedbørsfelt

12,2 km2

Minstevannsføring

20 l/s hele året

Inntakskote

661 m

Kraftstasjonkote

390 m

Fallhøyde

271 m

Produksjon

5,1 GWh

tilsvarer 250 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter