Under utbygging

Bjørnstadåi kraftverk

Bjørnstadåi kraftverk vil utnytte vann og fall fra elvestrekningene Bjørnstadåi og Gjerdåi. Kraftverket er lokalisert i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Bjørnstadåni kraftverk. Sprenging av 18000 tonn med fjell som skal knuses til veg grus.

Laster flere videoer

Store deler av influensområdet er preget av menneskelig virksomhet, hvor det foregår skogsdrift. Dette innebærer områder med skogsbilveier, hogstfelt og tømmersleper. Utbyggingen vil være lite til hinder for arbeid som lokalt foregår her, hvor en vei til kraftstasjonen blir en oppgradering av eksisterende skogsvei. Denne veien vil i etterkant av arbeidet tilbakeføres som ATV-vei etter anleggsdriften. Det er også planlagt en permanent vei til dam og inntak i Bjørnstadåi, som går langs en gammel traktorslepe.

Landskapsmessig vil kraftverket fint gli inn i omgivelsene i Fyresdal. Vannet vil renne fritt og for det meste på bart fjell fra utløpet av overføringsledningen, før det renner inn i hovedinntak. Det blir bygget tre inntak hvorav to  inntak vil ha minstevannføring hele året. Trykkrøret er nedgravd hele strekningen, og vannveiens totale lengde er på 2315m. Overføringsledningen fra Gjerdåi vil bli med 400mm PE-rør før vannet renner videre i eksisterende bekkesystem, over en strekning på 1200m til hovedinntaket i Bjørnstadåi.

Når det kommer til dyreliv og biologisk mangfold, er det enkelte hensyn som skal tas. Kraftverket er planlagt i Våmur-Roan villreinområde, likevel sier Villreinnemda at det ikke foreligger gode data på villreinens bruk av områdene. Beiteområdet ligger høyere i terrenget, og det kan derfor antas at området ved kraftverket vil bli benyttet som kalvingsområde. For å ta hensyn til dette, vil ikke utbygging ta plass i denne perioden.

Kraftverket settes i drift i løpet av 2024.

Teknisk data

Nedbørsfelt

9,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 20 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

685 m

Kraftstasjonkote

355,0 m

Fallhøyde

330 m

Produksjon

4,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 300 husstander.