Deveggåe kraftverk

Deveggåe kraftverk ligger plassert i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke.

Vassdraget til Deveggåe kraftverk renner ned en nordvendt liside i et område preget av skogmark, før det ender opp i Uvdalselva 462 moh. i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke. Vannet kommer delvis fra innsjøen Vesle Luftsjå 1212 moh. Det er et jevnt fall hele veien, bare med enkelte minimale fossefall og omtrent uten kulper, før det renner ut i Fønnebøfjorden og hovedvassdraget kjent som Numedalslågen. Her skal det slippes en minstevannføring på 35 l/s forbi inntaket.

Området er preget av skogdrift, og utbyggingen vil jobbe for å ikke være til hinder for dette ved blant annet å grave ned mesteparten av rørlengden på omtrent 3000m. med god overdekning. Dette tar plass i all hovedsak gjennom utmark. Landskapet blir lite preget arkitektonisk av utbyggingen, hvor kraftverket fint glir inn i omgivelsene. Kraftverket på 50-70kvm., og er utstyrt med en Peloton turbin med en generatorspenning på under 1000 V. Stasjonshuset er plassert i elvekanten ovenfor eksisterende grustak. Det er ingen rødlistede arter i området, noe som tilsier at det ikke er nødt til å hensynta dette.

Teknisk data

Nedbørsfelt

21,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 35 l/s

Inntakskote

870 m

Kraftstasjonkote

483,0 m

Fallhøyde

387 m

Produksjon

7,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 475 husstander.