Eidsetelva kraftverk

Eidsetelva ligger i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke. Eidsetelva ligger på østsiden av Dalsfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Eidset. Eidset ligger ca. 4 km. sør for tettstedet Dale. Konsesjon for bygging ble gitt 20.03.2007.

Historia om Eidsetelva

På Eidset har det budd folk i uminnelege tider, og ein har historisk oversikt sidan 1600-talet. Namnet Eidset, kjem frå gammalnorsk, Eisa; «den som fer fram med sterk fart, den som rusar fram». Det har vore mykje drift av ymse slag ved elva, både i samband med gardsdrift og anna næringsverksemd.

Kvernhus, kylne og vasshjul: Ved elva låg det kvernhus der gardsbruka mol kornet som dei dyrka i eigne kornåkrar på Eidset, og kylne der dei la korn i bløyt og tok opp til gards og brukte til brygging. Det har tidligare våre eit vasshjul i Eidsetelva, for å heise varer og material frå sjøen og opp til tunet på løypestrengen.

Rivefabrikk: I Eidsetosen vart Dalsfjord Rivefabrikk starta opp i 1932. Dette var det første industriføretaket i Dalsbygda. Frå starten fekk dei overta vasshjulet som vart bygd nokre år før, og dette dreiv reimer og maskineri i fabrikken via ein aksel. Som reserveløysing hadde dei ein liten motor, og denne kunne drive maskineriet i tørkeperiodar med låg vassføring. På det meste var det i periodar opp til 5 mann i arbeid ved den vesle verksemda. Rivefabrikken vart nedlagt i 1964.

Privat kraftverk: Etter 2. verdskrigen gjekk ein saman om å bygge eit kraftverk i Eidsetelva, det vart sett i drift på seinsommaren 1947. Røyrgata var på 180 meter, og sett saman av 12-toms røyr i treverk vikla saman med streng. Det var 3 små Pelton-turbinar som vart brukt i kraftverket.Ein likestraumsdynamo på 220 volt/22 kw vart kjøpt rimeleg frå eit aggregat ved flyplassen på Aukra.

Nye linjer og ny straumleverandør: Først på 1950-talet tok Sør-Brandal Kraftlag over kraftleveringa i Dalsfjord kommune, og dei mange private. Med moderne linjenett og ein stor og stabil straumleverandør til Eidset, vart det private kraftverket i Eidsetelva nedlagt.

Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 2,1 MW, en slukeevne på 0,68 m3/s. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon vil bestå av ca. 1155 m med nedgravd støpejernsrør i grøft. Kraftstasjonen plasseres i dagen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

407 m

Kraftstasjonkote

15,0 m

Fallhøyde

392 m

Produksjon

5,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 344 husstander.