Ekkjestølen kraftverk

Ekkjestølen kraftverk ligger i Ullensvang kommune, Vestland fylke. Det utnytter fallet mellom kote 848 og kote 387 i Ekkjeåna som renner ut i Røldalsvatnet.

Ekkjestølen kraftverk er et rent elvekraftverk, dvs. uten noen form for magasinering. Lammabekken er overført ved hjelp av graving og nedsprenging av en ca. 10 meter lang kanal. Ved innløpet av kanalen, er det tillaget for bjelkestengsel slik at bekken kan ledes tilbake til sitt naturlig bekkefar. Overføringen bidrar alene med en produksjon på 1,8 GWh. Inntaksdammen er 20 meter lang. Inntaksbassenget har et volum på 2.000 m³. Inntaket er utstyrt med bjelkestengsel, inntaksrist, luke og konusovergang til røret. I konusen like nedstrøms luken, er det støpt inn et lufterør. Inntaket ligger i et område som påregnelig er utsatt for store snømengder. Her oppe er det derfor bygget et lite lukehus med grunnflate på ca. 12 m² for å sikre driftsforholdene. Vannveien består av duktile støpejernsrør med diameter 600 mm. Denne er delvis nedgravd i løsmasser og delvis lagt i sprengt grøft. Vannveien krysser riksvei 520 til Sauda på 4 steder.

Kraftstasjonen ligger i dagen på kote 387 ved Røldalsvatnet ved Ekkjevika.

Avløpet fra turbinen går i rør under RV 13 og med neddykket utløp i Røldalsvatnet.

Installert effekt: 4,0 MW Slukeevne: 1,1 m3/s. Rør / vannvei: ø600mm nedgravde duktile støpejernsrør, 1840m lengde

Det er installert en 2 strålers horisontal peltonturbin.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

848 m

Kraftstasjonkote

387,0 m

Fallhøyde

461 m

Produksjon

17,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1069 husstander.