Engesetelva Kraftverk

Engeset Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke

Grunneiere til Engesetelva inngikk avtale med Småkraft i 2006. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. Grunna manglende kapasitet i nettet ble det lenge å vente før bygging kunne starte. Endelig i 2020 fikk man avtale med BKK-Nett, og man kunne starte byggingen.

Det ble gjort flere endringer i siste fase før detaljplan for bygging ble godkjent. En av de mest vesentlige endringene var at rørgatetrase fikk et svært bratt parti. Dette var utfordrende for entreprenør, men heldigvis var værgudene behjelpelige med en tørr periode sommeren 2021, slik at også denne delen av prosjektet gikk greit å bygge. Rørgaten på 1620 meter er i sin helhet nedgravd.

I slutten av oktober 2021 var anlegget klart for igangkjøring, og da var også tørkeperioden over. Anlegget har kommet godt i gang, og ferdigstilling med oppgraderte skogsveier vil også lette tilkomsten til utmarksressurser for grunneiere. Gangsti til stølene er lagt fint tilbake, og det estetiske er godt ivaretatt for hele anlegget.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 40 l/s
Vinter: 40 l/s

Inntakskote

385 m

Kraftstasjonkote

65,0 m

Fallhøyde

320 m

Produksjon

9,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 600 husstander.