Fiskløysa kraftverk

Fiskløysa kraftverk er et vannkraftverk ved Murusjøen i Lierne kommune i Trøndelag. Prosjektet er ferdigstilt av NGK Utbygging AS og driftes av Småkraft AS.

Området

Fiskløysa kraftverk ligger i Muru statsallmenning helt øst i Lierne kommune, hvor Statskog SF er grunneier og Nordli fjellstyre administrerer og forvalter bruksrettigheter som jakt, fiske og beite.
Området grenser mot Lierne nasjonalpark i sør, med stor vilttetthet og en spennende geologi som gjør det attraktivt for jakt, fiske, friluftsliv og vandring. Artsmangfoldet er rikt, variert og delvis unikt i regional og nasjonal sammenheng.
Her er det lange tradisjoner for utnytting og høsting av naturressursene i form av skogsdrift, utmarksbeite, jakt, fangst, fiske og bærsanking. Hele området utnyttes i forbindelse med samisk tamreindrift.
Nedre deler av området består av mye høyproduktiv skog, som gradvis går over i et mer fjellskogspreg oppover i terrenget. Den øvre delen av lia består delvis av genuin urskog.
Muru-området står i vannskillet mellom Norskehavet og Østersjøen, hvor Fiskløysa drenerer ned i Murusjøen og østover inn i Sverige. Murusjøen har en mangfoldig fiskefauna, med arter som ørret, røye, canadarøye, gjedde, sik, harr og hvitfinnet ferskvannsulke.

Prosjektet

Prosjektet ble bygget ut i regi av NGK Utbygging AS etter at de overtok prosjektet fra NTE og Statskog Energi som ikke klarte å finne lønnsomhet i prosjektet. De tekniske planene ble revider for å finne lønnsomme løsninger og dette gjorde at prosjektet ble besluttet realisert.
Utbyggingen gikk i det store og hele greit selv om man støtte på en del utfordringer som ikke er helt uvanlig når man bygger ut i naturgitte forhold og omgivelser både med hensyn til stedlige grunnforhold og varierende klimatiske forhold. Da er det betryggende å ha et erfarent prosjektteam, og erfarne og dyktige entreprenører som er i stand til å finne gode løsninger og unngå store forsinkelser. I dette prosjektet måtte en hankes med alt fra mobilkran som veltet på anleggsveien, dype sørpehull som måtte dreneres med etterfølgende massive masseutskiftninger og temperaturer ned mot -30 grader som skapte utfordringer med tele i rørgrøft.

Teknisk beskrivelse

Kraftverket har tilsig fra et nedbørsfelt på 58 km2. Minstevannføringen er 300 l/s på sommeren og 100 l/s på vinteren. Inntak på kote 506 og stasjon på kote 318,4 gir en fallhøyde på 187,6 meter. Produksjonen er estimert til 17,9 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømbruken til 895 husstander.
Peltonturbinen har en maksimal slukeevne på 3,25 m3/s og driver en genera-tor på 5632 kVA, 6600 V. Elektromekanisk utrustning er levert av Spetals verk. Bygningsarbeid ble utført av Namsskogan Bygg AS.
Rørgaten består av GRP rør og har en lengde på 2360 meter og rørdiametre på 1200, 1300 og 1400mm med 1/3 av hver diameter. Rørmateriell ble levert av Brødrene Dahl AS og anleggsarbeidene ble utført av Kolbjørn Nilsskog AS. Inntaksdammen er bygget på løsmasser som fyllingsdam med betongkjerne som tetting. I betongkjernen er det benyttet glassfiberarmering.
Spenningen transformeres opp til 22 kV før strømmen leveres på nettet. Det ble gravd ned 2,6 km med 22 kV kabel frem til NTE sitt nett. Derfra har NTE gravd ned 22 kV kabel frem til Nordli trafostasjon til erstatning for gammel luftlinje.

Teknisk data

Nedbørsfelt

58,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

506 m

Kraftstasjonkote

318,0 m

Fallhøyde

188 m

Produksjon

17,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1119 husstander.