Fivelandselva Kraftverk

Fivelandselva Kraftverk ligger i Sauda kommune i Rogaland fylke.

Historien

Fivelandselva ligger i Sauda kommune, Rogaland. Fivelandselva har sitt utløp fra Stemvatnet 600 moh. (Longavatnet, Botnatjødna og Botnavatnet renner ned i Stemvatnet.)
Elva har vert svært viktig for Fivelandsgarden, fra tidlig av har vannfallet vert nytta til drift av slipestein, kvernhus (Augnedalen), registrert tidlig 1800-1810.
Sagbruk nede ved husmannsplassen «Saglien», registrert rundt 1820, denne saga leverte blant anna material til bygging av skuter på Shetland. Det var også ei «stampe» i forbindelse med elva.

2011: April. Grunneiere starta samarbeidet om mulig kraftstasjon i Five landselva, Samarbeidspartner var Haugaland Kraft

2014: 19. Des. Konsesjon gitt av NVE

2016: 
1. Jan. Haugaland Kraft og Sunnhordaland kraft fusjonerte.

2017: 22. Mai. Prosjektet ble «forkastet»

2017: 24. Mai. Kontaktet grunneiere Småkraft v/ Halvard Tesdal og startet samtaler/forhandlinger.

2019: 12. Aug. Anleggsstart med veibygging med lokal entreprenør Brødrene Selvik, utgraving av kraftstasjon og oppstart av rørgate trase` des. 2019

2020:  30. Juni. Første støp bunnsokkel dam.

2020: 9-11. Des. Prøve kjøring, oppkobling mot nett.

Etter 16 mnd. med et solid samarbeid mellom grunneiere og Småkraft og lokal entreprenør og teknisk personell (Energi Teknikk) er Fivelandselva kraftverk permanent satt i drift februar 2021 til gavn for miljøet og lokal verdiskaping.

Prosjektet

Gjennomføringen har gått etter plan og fremstår i dag som et særdeles flott prosjekt. Totalt ble det brukt ca. 21000 kg sprengstoff og boret ca. 30000
meter. Grunneiere er fornøyd med hvordan lokal entreprenør (Brødrene Selvik) og Småkraft har løst utfordringer underveis og ivaretatt grunneieres interesser i fremdriften.

Teknisk informasjon

Fivelandelva kraftverk har et tilsig fra et nedbørsfelt på 6,6 km2. Minstevannføringen på vinteren er 35 l/s, mens om sommeren er det 85 l/s.
Inntak på kote 368 og kraftstasjon på kote 122 gir en fallhøyde på 246 meter. Produksjonen er estimert til 8,5 GWh i et normalår. Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1500 l/s og driver generator på 3340 kVA, 6600 V. Spenningen transformeres opp til 11kV før strømmen leveres på nettet. Installert effekt 3,1 MW. Med årlig forbruk på 16000 Kwh, har kraftverket kapasitet til å forsyne ca. 530 husstander. Inntaket består av en gravitasjonsdam med en egen inntakskonstruksjon i betong.
Vannveien består av GRP-rør og Duktile støpejerns rør som er nedgravd og strekker seg 1407 meter fra inntak til turbin. Kraftstasjonsbygget er bygget i kjent Småkraft stil.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 85 l/s
Vinter: 35 l/s

Inntakskote

368 m

Kraftstasjonkote

122,0 m

Fallhøyde

246 m

Produksjon

8,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 531 husstander.