Follsjå kraftverk

Follsjå Kraftverk ble ferdig i 2015, men vassdraget har en lang og spennende industriell historie. På 1800 ble Fulldøla benyttet til tømmerfløtning, og allerede i 1811 gjorde tømmerspekulant Bent Blehr (1770- 1828) tømmeroppkjøp rundt vassdraget for kommersielt salg. Den siste fløtningen ble utført omkring 1975, og det hadde da sannsynligvis foregått fløtning i godt over 100 år.

Da Blehr gjorde sine oppkjøp i 1811 sto det allerede tre møller nedenfor den gamle inntaksdammen der hvor Fulldøla renner ut av Follsjå. Den siste bruken var på 1960- tallet, og nå står kun murfundamentene tilbake. I 1811 var også et gårdssagbruk oppført, og dette ble benyttet sist på 1970- tallet hvor det ble skåret materialer til flere av hyttene som er bygget ved inntaket til Follsjå Kraft AS.

Tidlig på 1900- tallet kjøpt Sam Eyde og kompani opp alle rettighetene til utnyttelse av vassdraget, og nedstrøms Fulldøla- vassdraget ble Årslifoss Kraftverk startet bygget i 1915.

Det var dermed en rik historie for bruk av verdiene i vassdragene da grunneierne rundt Fulldøla og Follsjå begynte arbeidet med å realisere et småkraftverk. Grunneierne sto samlet i en tidkrevende og vanskelig prosess, og på grunn av de mange særegenhetene rundt Fulldøla og Follsjå, måtte spesielt mange hensyn ivaretas.

Den 12. desember 2012 fikk man endelig konsesjon for å bygge ut kraftverket. I konsesjonen ligger retten til å regulere selve Follsjå samt å utnytte fallet langs Fulldøla. 19. juni 2013 ble Follsjå Kraft AS stiftet av lokale grunneiere sammen med det tradisjonsrike Notodden- selskapet Tinfos AS.

På grunn av den historiske arvene i området ble det gjort omfattende arkeologiske undersøkelser som samlet har kostet over 1 millioner kroner. Det ble funnet rester fra fangst og nomadeliv helt tilbake til steinalderen, og nær inntaket ser man spor etter den gamle industrielle historien i form av tømmerrenner, gamle damanlegg og ledemurer. I tillegg er det brukt om lag en halv million kroner i biologiske undersøkelser knyttet til fiske, elveperlemuslinger, mose, lav og annen fauna. Særlig bevaringen av den viktige elveperlesmulingen har vært og er viktig i forbindelse med utbyggingen, men også i driften av kraftverket.

Byggestarten på anlegget var 18. mars 2014, og kraftverket ble bygget ferdig på rekordtid. Allerede 30. januar 2015, omtrent 3 uker før planlagt, ble kraftverket ferdig. I 2016 kjøpte Norsk Grønnkraft AS (senere fusjonert inn i Småkraft AS) opp kraftverket, og Småkraft AS eier i dag om lag 82% av Follsjå Kraft AS. Resterende aksjonærer består av lokale grunneiere.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 2 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

14,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 906 husstander.