Grøslandselva kraftverk

Grøslandselva kraftverk er et kraftverk som ligger i Flå kommune, i Buskerud. Byggingen av kraftverket påbegyntes i september i 2016, og det ble planlagt idriftsatt i Juli 2017.

Kraftverket ble bygget da det var potensiale for utnyttelse av vannkraftressursene i Grøslandselva, og ved å utnytte disse, ville man kunne styrke næringsgrunnlaget på eiendommene (fra konsesjonssøknad).

Grøslandselva ligger på vestsiden av Hallingdalen, og er en av de større sideelvene som ligger i området.

Arealet rundt kraftverket er preget av mye myrlandskap, og skogsområder bestående av hovedsakelig gran og furu. Det drives hogst i området, og deler av tiltaks- og influensområdet er uthogd.

Årlig tilsig 43,27 mill m3, slukeevne 3m3/s

Teknisk data

Nedbørsfelt

46,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 90 l/s

Inntakskote

382 m

Kraftstasjonkote

178,0 m

Fallhøyde

204 m

Produksjon

5,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 331 husstander.