Havdal kraftverk

Havdal kraftverk ligger i nedre del av Havdalselva i Lierne kommune i Nord-Trøndelag fylke. Havdalselva kommer fra Havdalsvannet som ligger ca 15 km fra kraftverket. Havdalsvannet er ikke regulert, men det er ganske stort og virker som et naturlig dempningsmagasin.

Strekningen som er utbygget ligger like ovenfor Tunnsjø senter og omfatter ca. 1 km av elvestrekningen. Havdalselva renner med lite fall forbi inntak og damsted . Nedenfor dammen går elva i et bratt juv med loddrett fjellside på nordsiden og skråterreng med for det meste fjell i dagen på sydsiden. Fra utløpet ved kraftstasjon renner elva til dels meget flatt til den passerer riksgrensen til Sverige ca. 1 km nedenfor og videre til den renner ut i Kvarnbergsvattnet.

Dammen i Havdal er en buedam. Høyden på dammen er ca 8 m. og lengden på damkronen er ca 40 m. Rørgata er nedgravd på hele den 925 m lange rørstrekningen. Selv med et ganske stort dempningsmagasin er det store variasjoner på vannføringen i Havdalselva gjennom årstidene. For best mulig utnyttelse av vannet valgte vi i dialog med Spetals Verk å installere to Francis aggregat med ulik størrelse. Dette gir oss en mulighet til å utnytte vintervannføringen med den minste maskinen samt at vi kan bruke begge turbinene under høy vannføring.

Viste du at…
Havdal kraftverk hadde en meget lang saksbehandlingstid fordi elva renner inn i Sverge. Dette førte til at både den Svenske regjeringen og Nordisk råd skulle si sitt før Kongen i statsråd, etter 6 år, fattet endelig vedtak i saken.

-For regjeringen er det et mål å få til en miljøvennlig utnyttelse av potensialet som ligger i bygging av mikro-, mini- og småkraftverk. Denne utbyggingen bidrar til kraftoppdekkingen og til verdiskapingen i distriktet, sa daverende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om Havdal krafterverk etter at Regjeringen hadde gitt endelig tillatelse til utbyggingen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

12,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 300 l/s

Inntakskote

368 m

Kraftstasjonkote

316,0 m

Fallhøyde

51 m

Produksjon

10,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 625 husstander.