Kvåle kraftverk

Dalsdalselva renner mot sør, med munning på nordsiden av Lustrafjorden. Vassdraget ligger i en typisk nord – sør dal i det vestnorske fjordlandskapet. Dalføret er formet av breer og har et karakteristisk u- dal preg, med elva i dalbunnen og bratte konkave fjellsider.

Kvåle kraftverk er lokalisert i et allerede utbygd vassdrag. Sage kraftverk, som ble bygd sent på `90-tallet tilhører Luster Energiverk og ligger høyere i vassdraget. Dette anlegget har en etablert regulering som dermed også bidrar positivt til produksjonen i Kvåle. Kraftstasjonen på Kvåle ligger tett på eksisterende bebyggelse. Anlegget er derfor, utfra vurderinger rundt konsekvens ved brudd, bygget iht. spesifikasjoner for klasse 3, dvs. den høyeste sikkerhetsklasse for vannvei. Kvåle kraftverk er det første småkraftverk i Sogn og Fjordane som holder sikkerhetsklasse 3.

Kvåle kraftverk driftes av grunneiere i fellesskap med Luster Småkraft.

Luster Småkraft AS er eid av Luster Energiverk AS og Småkraft AS. Luster Småkraft skal utvikle, bygge og drifte små kraftverk i Luster kommune sammen med lokale fallrettshavere. Selskapet er lokalisert i Luster kommune. Selskapet har to anlegg i drift, samt ytterligere fem prosjekter konsesjonssøkt.

Luster Energiverk AS er områdekonsesjonær i Luster kommune og har som produsent og distributør av elektrisk kraft, en historie helt tilbake til 1915.

Teknisk data

Nedbørsfelt

70,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 180 l/s
Vinter: 90 l/s

Inntakskote

128 m

Kraftstasjonkote

16,0 m

Fallhøyde

112 m

Produksjon

17,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1100 husstander.