Kveaså kraftverk

Kveaså kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke.

Historien om Kveaså
Kveaså er et sidevassdrag til Otra. Elven ligger på østsiden av Setesdalen og kommer ned midt mellom Rysstad og Valle i Valle kommune. Kveaså har sitt utspring i ca. 1200 meters høyde på vannskillet mot Fyresdal. Nedbørsfeltet dekker dermed deler av Setesdal austhei og rommer flere større vann bla. Ljomsvann, asslandsvatnet og Rossevatnet. Øverst renner elven trangt i dalen for så å ende sin ferd stupbratt ned mot Otra. Langs Kveaså har det tidligere vært sti til stølene på heia. I dag bruker en veien som går inn forbi Bjørgum for å komme dit. Den gamle postvegen fra 1844 passerer forbi elven og en kan fortsatt se rester av den i dag. I tidligere tider har kraften i Kveaså vært brukt til kvernhusdrift, og dermed vært til nytte for gårdene omkring. I dag har elva på nytt fått verdi for gårdene gjennom kraftverket.

Prosjektet
Etter lengre tids kartlegging, bestemte grunneierne i april 2004 å gå i samarbeid med Småkraft for å utvikle Kveaså til å produsere ren energi. Prosjektet fikk konsesjon fra NVE i 2007. Etter lengre tids arbeid med detalprosjektering og anbudsarbeid, kunne det fysiske byggearbeidet starte opp i februar 2010 med ferdigstillelse desember 2011.

Kveaså kraftverk har stasjon i fjell for å gå klar av rasutsatt område. Man har tatt i bruk enden av tunnelen for å huse de tekniske installasjonene i kraftstasjonen. På denne måten er masseuttaket minimert, samtidig som man har fått en teknisk og estetisk god løsning. Samspillet mellom grunneiere, leverandører og Småkraft har vært godt og løst utfordringene underveis i byggeprosjektet på en god måte.

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1,7 m3/sekund og driver en generator på 5490 kVA, 6600 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og  leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som en gravitasjonsdam i armert betong med kanal til rist og glideluke. Vannveien består delvis av nedgravde rør med en diameter på 0,8 meter og nederste delen av traseen er utført som sjakt med tilhørende tunnel ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen er bygget i fjell.

Teknisk data

Nedbørsfelt

18,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 110 l/s
Vinter: 55 l/s

Inntakskote

652 m

Kraftstasjonkote

282,0 m

Fallhøyde

370 m

Produksjon

12,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 800 husstander.