Middøla kraftverk

Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med inntaksrister nedstrøms damskive som utnytter coandaeffekten. Iht. vassdragskonsesjonen skal det slippes minstevannføring forbi dam og inntak på 50 l/s hele året.

Trykkrøret er 2700 meter langt og består av duktile støpejernrør og glassfiberarmerte rør med dimensjon Ø900 mm. I tillegg er det bygd en rørbru over Middøla med et spenn på 15 meter. Det er et to bend langs trykkrøret og 4 t-rør for adkomst inn i trykkrøret.

I kraftstasjonen er det installert et peltonaggregat med 6 dyser og største slukeevne er 1,9 m³/s. Kraftstasjonen består av maskinsal, kontrollrom, traforom og høyspentrom og bygget er oppført med prefabrikkerte betongelementer.

Kraftverket ble bygget av det lokale, tradisjonsrike Notodden- selskapet Tinfos AS.

Kontraktsparter under bygging var:
– Bystøl, ansvarlig for prosjektering
– Fadum Tekniske, leverandør av turbin og elektromekanisk utstyr
– Brødrene Dahl, leverandør av rør og komponenter til dam og inntak
– Brødrene Alseth, entreprenør med ansvar for alt grunn og betongarbeid
– A til Å Entreprenør, entreprenør med ansvar for overbygg kraftstasjon¨

Kraftverket ble senere solgt til Norsk Grønnkraft AS (senere fusjonert inn i Småkraft AS) og eies i dag av Småkraft AS.

Teknisk data

Nedbørsfelt

29,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s

Inntakskote

530 m

Kraftstasjonkote

255,0 m

Fallhøyde

275 m

Produksjon

12,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 750 husstander.