Mjeldeelva kraftverk

Mjeldeelva ligger på Kvaløya i Tromsø kommune. Fallretten er eid av 2 bruk. Grunneierne var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon.

Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger. Grunneierne valgte i 2007 å inngå avtale om prosjektutvikling med selskapet Blåfall, som tok prosjektet frem til positivt konsesjonsvedtak. Når prosjektet skulle bygges valgte grunneierne å ta prosjektet videre til bygging og drift gjennom avtale med Småkraft.

NVE ga konsesjon på vårparten 2012. Sommeren 2014 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen og arbeidet med selve utbyggingen. Samme høst kom gravemaskinene. Ved årsskiftet 2015/2016 var kraftverket klart til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Våren 2016 var kraftverket tilkoblet nettet, og de første kWh ble levert som kortreist strøm.

Pent tilpasset i terrenget, og tilbaketrukket fra bebyggelsen, ligger nå Mjeldeelva kraftverk.

Prosjektet

Realisering av Mjeldeelva kraftverk har i det store og hele forløpt etter planen.
Samarbeidet med den lokale entreprenøren og andre leverandører har vært godt og prosjektet har holdt god fremdrift. Dette, sammen med et operativt prosjektteam, og gunstig værforhold, sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.
Samarbeidet med grunneierne har også vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Mjeldeelva kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 10,7 km2. Minstevassføringen om vinteren er 50 l/s, mens den om sommeren er 200 l/s. Inntak på kote 160 og kraftstasjon på kote 20 gir en fallhøyde på 140 meter. Produksjonen er estimert til 5,7 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 285 husstander.

Peltonturbinen har en maksimal slukeevne på 1.420 l/sek og driver en generator på 1800 kVA, 690V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.
Inntak er bygget som en betongterskel med overløp. Selve inntakskonstruksjonen er Småkraft’s egen, med prefabrikert «haibur». Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i GRP, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengde er 581 m og diameter er 800 mm.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraftstil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i Mjeldeelva like overfor inntaket til gammelt smoltanlegg.

Teknisk data

Nedbørsfelt

10,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

160 m

Kraftstasjonkote

20,0 m

Fallhøyde

140 m

Produksjon

6,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 394 husstander.