Rasdalen kraftverk

Rasdalselva kommer ned et sidedalføre fra sør ved Bolstadøyri, ca 4 mil vest for Vossevangen. Kraftstasjonen er plassert i dagen ved foten av dalsiden, rett ved E16, ca 100 m før samløpet med Bolstadelvi (Vosso).

Historien
Navnet Rasdal har ikke med ras å gjøre, men med vann. Dalen har fått sitt navn etter den høye fossen nedenfor gårdene, som fra gammelt av lød navnet Hradall. Dette betyr «den raske», «han som skynder seg». Senere falt H vekk og dalens navn skiftet til Radallsdal og etter hvert til Rasdal.
Rasdalen har hatt bosetning helt siden den eldre jernalder. Elva hadde oppigjennom en vesentlig betydning for gårdene i dalen. Her fantes kvernhus, slipesteiner og senere, sag. Det var også etablert demning med luke i Rasdalsvannet, slik at en fikk sikret drift i de tekniske installasjonene selv i tørre perioder av året.
Rasdalselva renner ut i Bolstadelva, som er kjent for sitt tradisjonelt rike laksefiske med en laksestamme med spesielt store individer. Laksefisket var en vesentlig inntektskilde for grunneierne i området.
Rasdalen fikk vei først i 1954 og deretter elektrisitet i 1956, og i perioder har dalen hatt egen skole.

Prosjektet
Rasdalselva var, som del av samla plan for vassdrag, tidligere tenkt overført til Bergsdalsvassdraget. Dette var det stor lokal motstand mot, og planene ble lagt på is.
I 2006 ble det søkt konsesjon om å utnytte vannfallet i Rasdalen og da som et rent elvekraftverk, uten noen form for overføring eller magasinering. Konsesjon ble gitt og anlegget fikk sin byggestart på vårparten i 2008. Rent byggeteknisk bød prosjektet på store utfordringer, med vannvei dels i fjell og dels i grøft med mer enn 30º helning. Prosjektet ble gjennomført på en svært tilfredsstillende måte av alle involverte og kraftverket var ferdigstilt i november 2009. Rasdalen kraftverk er blitt et anlegg som grunneiere og Småkraft er særdeles stolte av.

Rasdalen kraftverk, Voss
Rasdalselva er et sidevassdrag til Bolstadelva og ligger sør for Bolstadøyri, ca. 4 mil vest for Vossevangen. Kraftstasjonen er plassert i dagen ved foten av dalsiden, rett ved E16, ca. 100 meter før samløpet mellom Bolstadelva og Vosso.

Teknisk informasjon
Kraftverket har en peltonturbin med slukeevne på 2,2 m³/s. Installert effekt er 5,2 MW. Vannveien består av ei sjakt på 305 meter og et nedgravd duktilt støpejernsrør på ca. 760 meter, diameter 900 mm. Maks stigning er 30º.

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 110 l/s

Inntakskote

300 m

Kraftstasjonkote

20,0 m

Fallhøyde

280 m

Produksjon

17,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1119 husstander.