Reinåga kraftverk

Reinåga er en sideelv til Røssåga i Hemnes kommune, Nordland. Elven starter ved utløpet av Reinåvatnet og renner ut i Røssåga ved Reinåmoen, ca 5 km fra tettstedet Korgen. Inngrepet i Reinåga blir ca 1,8 km langs elven. Kraftstasjonen blir plassert et stykke fra veien og skal benytte en eksisterende avkjørsel.

Historien

Garden Reinåmoen ligger like sør for Korgen i Hemnes kommune. Her er det 5 bruk som eier fallrettene i Reinåga. Grunneierne var bevisst på at elva kunne ha et godt potensiale for småkraft. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for flere planer opp igjennom tidene. Mye av kraftressursene rundt Korgen ble bygget ut på 50-60 og 70-tallet, men Reinåga ble den gang ikke berørt av utbyggingen.

I 2007 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2012. Våren 2013 kom gravemaskinene. Og i 2014 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset i terrenget overfor Kattuglhola

Prosjektet

Gjennomføringen av byggeprosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Pilotprosjekt med langhullsboring på over 1 km, kostbar tilgang til telenett, en hard vinter i byggefasen, og minitunell på snaufjellet – for å nevne noen. Vannveien i Reinåga er første, og hittil eneste, borehull på over 1 km lengde med Norhard sin boreteknikk.
En av de viktigste faktorene for den gode gjennomføringen, er at såvel prosjektteam og leverandører har ferske erfaringer fra lignende kraftprosjekter. Lokal entreprenør i kombinasjon med erfaren prosjektledelse gir utvilsomt god effekt både på framdrift og resultat. En annen viktig suksessfaktor, er at alle leverandører har levert i tide. Byggingen har dermed kunnet holde planlagt framdrift. Dette er ingen selvfølge i denne typen prosjekter.

Reinåga kraftverk har tilsig fra et nedbørfelt på 4,3 km2. Minstevassføringen om vinteren er 12 l/s, mens det om sommeren er 72 l/s. Inntak på kote 700 og kraftstasjon på kote 124 gir en fallhøyde på 580 meter. Produksjonen er estimert til 12,3 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 615 husstander.

Peltonturbinen har 3 stråler med en maksimal slukeevne på 800 l/sek og driver en generator på 4350 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.
Inntaket er bygget som sprengt tunnel/kanal mellom Reinåvatnet og borehull. Terskelen ved utløpet er godt tilpasset terrenget på stedet. Reinåvatnet tillates regulert med 0,5 meter, som tilsvarer selvreguleringen i vatnet.

Vannveien består av rør i grøft nederst, mens det bratte partiet øverst er utført med retningsstyrt boring av sjakt. Rørgaten er i støpejern fra sjakt og til stasjon, mens sjakten er foret med stålrør. Diameter er 600 mm. Hele vannveien er i fjell/nedgravd.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraft-stil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i Reinåga.ruket i omlag 770 husstander.

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 72 l/s
Vinter: 12 l/s

Inntakskote

700 m

Kraftstasjonkote

133,0 m

Fallhøyde

567 m

Produksjon

12,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 800 husstander.