Saksenvik kraftverk

Saksenvik vannkraftverk bestående av turbin/aggregat med installert effekt på 2,5 MW, med fundamenter, ledninger, transfor¬matorer, reguleringsanlegg, rørgater, kraftstasjon og andre innretninger i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i forbindelse med NVEs konsesjon i medhold av vannressursloven, meddelt 19.11.2004. Kraftverket er bygd med inntak på kote 50 og kraftstasjon på kote 10. Rørtrase på 530 meter og en produksjon på ca. 5,6 GWh

Teknisk data

Nedbørsfelt

67,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s

Inntakskote

50 m

Kraftstasjonkote

10,0 m

Fallhøyde

40 m

Produksjon

6,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 400 husstander.