Sørdalselva kraftverk

Sørdalselva kraftverk ligger i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Kraftverket er prosjektert med en løsmassedam og bygges som kulpløsning med oppstrøms tetting. Tradisjonelt inntak. Vannveien legges på østsiden av elven fra inntaket ned til foss. Her krysser rørgaten elven og legges videre ca. 100 m i gammel vei før den går ut i hagemark ned mot stasjonen. Det skal installeres en peltonturbin med 5 nåler samt forbislippingsventil i stasjonen

Status juni 2016

Inntakskonstruksjon ferdigstøpt. Gjenstår montasje av mekaniske komponenter. Damarbeid ikke påbegynt. Det er lagt rør fra inntaket og omtrent ned til elvekryssing. Videre er det lagt rør fra stasjon og opp til nedre bend. Gravearbeider for fundamentering kraftstasjon er ferdigstilt og betongarbeider har startet.

Status februar 2016

Graving og fundamentering for inntak nærmer seg slutten. Inntaket skal støpes i løpet av de nærmeste par ukene. Dambygging utsettes til vår/sommer 2016, da det blir enklere med vannhåndtering. Det er lagt rør fra inntaket og omtrent ned til elvekryssing, samt fra stasjon og forbi den kommunale veien (2 veikryssinger). Vei til stasjon er ferdig og stasjonstomt er avdekket. Arbeider med fundamentering tar til i månedsskifte februar/mars.

Status november 2015

Arbeidet er kommet godt i gang og legging av rør er startet opp ved inntaket. Det prioriteres å jobbe ved inntaket. Vi ønsker å komme lengst mulig før vinteren setter inn for alvor. Hele traseen er ryddet for skog og det er klart for å sette maskinene i sving.

Status august 2015

Det er laget midlertidig vei til inntaket. Rørleveranse forventes i uke 39. Det er foreløpig kun laget litt adkomstvei til rørtraséen fra inntaket og nedover. Vei til stasjon er nesten ferdig. Arbeider med stasjonstomt er så vidt i gang.

Teknisk data

Nedbørsfelt

10,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

269 m

Kraftstasjonkote

85,0 m

Fallhøyde

183 m

Produksjon

7,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 481 husstander.