Torvikelva kraftverk

Torvikelva ligger i Eid kommune i Sogn & Fjordane fylke. NVE har gitt Småkraft løyve til å utnytte tilsiget fra et felt på 13,6 km2 i et 104 meter høyt fall mellom kote 113 og kote 9.

Status november 2012:

Kraftverket er nå ferdig innregulert og klart til ordinær drift! Det står igjen noe utomhusarbeider nede ved kraftstasjonen og nedre del av vannveien.

Status september 2012:

Kraftverket har vært på nett! Foreløpig er testkjøringen tilfredstillende, så kraftverket vil komme på nett om ikke lang tid. Anleggsarbeidene er under avslutning. Det står igjen arbeider i elveløpet oppe ved inntaket, samt utomhusarbeider nede ved kraftstasjonen. Regner med at kraftverket er på regulær drift innen oktober.

Status pr desember 2011:

Støping av dam og inntak er i sluttfasen. GRP-rørene er lagt, det er sprengt grøft helt opp til dammen. Den øvre delen av rørgaten som består av PE rør, er under legging. I kraftstasjonen er alt betongarbeid ferdig. Montasje av aggregat og overbygg i løpet av desember.

Status november 2011:

Grunneierne er i gang med skogrydding og forberedelse til anleggsstart. Entreprenørarbeider starter på nyåret og anlegget er forventet idriftsatt i februar 2012.

Torvikelva kraftverk vil ha en installert effekt på ca. 1,3 MW, en slukeevne på 1,65 m3/s og vil kunne produsere ca. 3,33 GWh i et midlere år. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon vil bestå av ca 1.070 meter med vannveg i rør. Kraftstasjonen plasseres i dagen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

13,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

113 m

Kraftstasjonkote

9,0 m

Fallhøyde

104 m

Produksjon

3,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 206 husstander.