Tveitaskar kraftverk

Tveitaskar kraftverk er velbygd og ligger fint plassert langs elva opp igjennom skaret. Samarbeidet mellom Småkraft, grunneiere og leverandører har vært godt. Prosjektet har vært utfordrende hvor bl.a. øverste delen av rørgaten og inntakskonstruksjonen ligger i et vanskelig tilgjengelig område. Dette utløste at all betong til inntaket ble fraktet med helikopter. På tross av utfordringene er prosjektet gjennomført på budsjett.

Historien om Tveita og Skaraelva

Tveitaskar kraftverk ligger i Hålandsdalen i Fusa kommune. Det er et særdeles flott og skikkelig bygget anlegg som gir produksjon av miljøriktig, fornybar energi.

Med Tveitaskar kraftverk i drift, fører gårdene på Tveita videre tradisjonen med å skape alternative inntektskilder i tillegg til jordbruket. Et bredere inntektsgrunnlag er viktig for å styrke grunnlaget for å opprettholde bosettingen i bygden.

Fra gammelt av bestod Tveita av en gård som etterhvert ble fradelt til to, senere tre bruk. Gårdene på Tveita har hatt tradisjonelt husdyrhold gjennom generasjoner, og det er fortsatt produksjon hos Bjarte Skjelvan. Etter krigen ble det i tillegg til gårdsdriften etablert et transportselskap som var i drift i flere tiår. Tveita har tidligere hatt eget skiferbrudd. Skiferen fra Tveita er særpreget hvit noe som har satt sitt preg på husene i området. Elva har i tillegg levert energi til ett lokalt kvernhus på Tveita, noe som alle gårdene har hatt glede av.

Tilgang til resten av verden har ikke alltid vært like enkelt for folket på Tveita. Med tradisjonelt husdyrhold, ble varer som smør og ost enten fraktet over fjellet til Strandebarm, eller med robåt over Skogseidvannet ned til Sævereid. Etter at veien kom, fikk dalen mer naturlig tilknytning til Fusa. Tidligere var Tveita en del av Hålandsdalen kommune, som i 1964 ble en del av Fusa kommune.

Det er flere elver som kommer ned til Tveita. Tveitaskaret kraftverk utnytter fallet i en av de – Skarelva. Elvene er en del av hverdagen til gårdene på Tveita, som ved flere anledninger har blitt utsatt for store flommer. På slutten av 1970- tallet og i 2007 er det gjort mye arbeid for å avgrense omfanget av skadeflom. Dette arbeidet er utført i regi av NVE. I samarbeid med etablering av kraftverket, er det nå bygget vei opp i dalen og en får dermed lettere tilgang til utmark og fjell.

Med felles innsats fra grunneierne og Småkraft, er en ny tid kommet til Tveita. God planlegging og godt samarbeid har gitt et kraftverk som gir optimisme og framtidstro.

Kraftverket ble satt i prøvedrift høsten 2009 og offisielt åpnet 31. august 2010 av Solveig Tveita Skjelvan, eldste generasjon fra gården Tveita.

Tveiaskaret kraftverk er en del av Sævereidvassdraget og har et nedbørsfelt på 5,4 km2. Inntaket ligger på kote 400 og stasjonen er plassert på kote 90, noe som gir fallhøyde på 310 meter. Traseen er ca 1750 meter. Kraftverket har en installert effekt på 4,2 MW med slukeevne på 1,55 kubikk/sek. Krav til minstevannsføring er 50 l/sek. Det er installert en peltonturbin og driftsvannveien er utført med 700 mm støpejernsrør nedgravd i grøft. Kraftstasjonen er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer. Stasjonen er bygget i dagen og tilpasset området. Kraftverket har en forventet midlere årsproduksjon på 10 GWh. Dette tilsvarer strøm til ca. 500 husstanders årsforbruk.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s

Inntakskote

400 m

Kraftstasjonkote

90,0 m

Fallhøyde

310 m

Produksjon

10,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 625 husstander.