Valåe kraftverk

Valåe kraftverk ligger ved Lesjaskog i Lesja kommune i Oppland Fylke. Kraftverket er prosjektert med inntaksdam på kote 878, bestående av et utgravd/utsprengt basseng i fjell med en 3 meter høy og ca. 15 meter bred dam. Vannveien har en samlet lengde på ca. 1640m, bestående av nedgravd rør på hele strekningen. Kraftstasjon plasseres ved kote 630 og vil bli utført som et standard overbygg.

Historien

Kraftverket ligger på grunn fra gnr. 26/14 og 20/1 i Lesja kommune. De har teiger på hver sin side av Valåe og eier dermed fallrettighetene i Valåe opp til felleseiet.

Grunneierne var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for småkraft. Det ble det raskt klart at utbyggingen ville medføre relativt omfattende investeringer. I 2007 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen.

NVE gav konsesjon i 2012 og sommeren 2013 startet Bjorli Anlegg det fysiske byggearbeidet. Bjorli Anlegg er et samarbeid mellom tre lokale entreprenørfirma, Kvekroken Entreprenør, Lesja Bulldozerlag og Aaheim Maskin & Transport. De hadde med seg Jora Bygg & Laft AS som utførte betongarbeidet. Ved årsskiftet 2014/2015 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Stasjonsbygget er oppført med glassfasade og natursteinsmurer og er blitt fint å se på, der det ligger godt tilpasset i terrenget overfor sykkelstien ved Lesjaskogsvatnet.

I Lesjaverkområdet er det lang historie for utnyttelse av ressursene i nærområdet. Både vannkraft til møller, sagbruk, og strøm og den store driften på jernverket på 16- og 1700 tallet vitner om dette. Slik sett er moderne kraftproduksjon en del av utviklingen.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Prosjektet ble beskåret både i konsesjonsfasen – og, mer uvanlig, i detaljplanfasen. Prosessene for godkjenning tok lang tid.
Inntaket ligger i et trangt gjel med tilhørende behov for sprengning i et ellers vanskelig terreng.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører holdt fremdriften. Dette sammen med et operativt prosjektteam har sørget for at prosjektet ble loset i mål innenfor budsjett.
Vinteren var på vår side og muliggjorde god fremdrift i en periode en vanligvis ville hatt stans i anleggsarbeidet. Svært kreative og dyktige lokale entreprenører har også vært verdifullt for byggeprosjektet.
Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Valåe kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 22 km2. Minstevassføringen om vinteren er 15 l/s, mens det om sommeren er 70 l/s. Inntak på kote 875 og kraftstasjon på kote 627 gir en fallhøyde på 248 meter. Produksjonen er estimert til 5,5 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 275 hustander.

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 850 l/sek og driver en generator på 2,1 MVA, 690 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.

Inntak er bygget som en terskel, med «haibur» som inntakskonstruksjon. Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i GRP/støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengde er 1700 m og diameter er 600 mm.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraft-stil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i Valåe sitt vestre løp.

Teknisk data

Nedbørsfelt

22,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 70 l/s
Vinter: 15 l/s

Inntakskote

878 m

Kraftstasjonkote

630,0 m

Fallhøyde

248 m

Produksjon

5,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 319 husstander.