Valken kraftverk

Valken kraftverk i Saltdal kommune ble satt i drift desember 2015. Kraftverket benytter et fall på 210 meter i Saksenvikelva og har en installert effekt på 9,9 MW. Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på ca 29 GWh som tilsvarer strømforbruket til ca 1500 husstander.

Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med HRV på kote 330,5. Fra inntaket ledes vannet inn i en 1760 meter lang tunnel ned mot kraftstasjonen. Siste del av vannveien består av duktile støpejernsrør med diameter 1,6 meter som er gravd ned i sålen i tunnelen mellom betongpropp og kraftstasjon.

Fra inntaket skal det i perioden 1. mai til 30. september slippes en minstevannføring forbi inntaket på 500 l/s. I perioden 1. oktober til 30. april skal det slippes 70 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi.

I kraftstasjonen er det installert et peltonaggregat med slukeevne 1,3 m³/s og et francisaggregat med slukeevne 4,0 m³/s som har en samlet effekt på 9,9 MW. Kraftstasjonen består av maskinsal, kontrollrom, høyspentrom og utvendige traforom.

Teknisk data

Nedbørsfelt

59,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 70 l/s

Inntakskote

330 m

Kraftstasjonkote

210,0 m

Fallhøyde

120 m

Produksjon

29,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1813 husstander.