Vanndøla kraftverk

Utnytting av vannkraftressurser har lang historie i Jostedalen. Allerede på 50-tallet kom planene om kraftutbygging i Breheimen. I 1978 ble Leirdøla kraftverk satt i drift. Deretter ble Jostedal kraftverk idriftsatt i 1989. Til sammen produserer disse to anleggene årlig omlag 1,3 TWh.

Vanndalen er en av sidedalene som ble påvirket av utbyggingen av Jostedal kraftverk. Det ble i denne sammenhengen byyget anleggsvei opp til et tverrslag på tilførselstunnelen på omkring 1000 moh. og et bekkinntak som overfører det øvre nedbørsfeltet i Vanndalen. Dette store prosjektet etterlater en restvannføring, som er en ressurs som ligger til grunneierne i området.
Gjennom en avtale med Småkraft AS (senere overført til Luster Småkraft AS) i 2004, stilte grunneierne fallretter tilgjengelig for utvikling av et småkraftprosjekt. Luster Småkraft AS tok på seg risikoen, arbeidet med å få konsesjon og selve utbyggingen. I mai 2008 ble kraftverket satt i drift, noe som gir ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.
Kraftverksprosjektet i Vanndøla har skapt stor aktivitet lokalt i byggeperioden og gitt næringsinntekter til grunneiere og lokalmiljø. Drift og vedlikehold vil også bli utført av grunneierne og lokale selskaper.

Vanndøla kraftverk har, i likhet med de øvrige ferdigstilte kraftverk i regi av Småkraft, fått positiv omtale for arkitektur og god tilpasning til terrenget.

Den byggemessige gjennomføringen bød på flere utfordringer og erfaringer, særlig den bratte rørgaten. Inntaket ligger i en naturlig kulp og glir fint inn i terrenget. Øvre del av rørgata går i lett terreng, men midtpartiet har en hellning på 27 grader. Entreprenøren hadde en utfordring med å komme fram langs rørgaten. Ved kote 325 krysser røyrgata elven i en rørbru. Dyktige lokale entreprenørar løste oppgaven på en god måte til tross for kombinasjonen av mye snø og vanskelig terreng.

Det aller meste av rørgaten er sprengt ned i fjell og kraftstasjonen står på fjell. Utløpet fra kraftstasjonen er oppstrøms anadrom strekning. Dette er hensyntatt ved at kraftstasjonen er utformet slik at vann slipper gjennom selv om maskinen skulle stanse brått. På denne måten hindres uttørking av elva nedstrøms kraftstasjonen, siden man ikke trenger å vente til det kommer vann fra overløpet.

Kraften som produseres leveres på nettet, via en 280 meter lang kabel, til eksisterende høyspentlinje.

Luster Småkraft AS er eid av Luster Energiverk AS og Småkraft AS. Luster Småkraft skal utvikle, bygge og drifte små kraftverk i Luster kommune sammen med lokale fallrettshavere. Selskapet er lokalisert i Luster kommune. Selskapet har to anlegg i drift, samt ytterligere fem prosjekter konsesjonssøkt.

Luster Energiverk AS er områdekonsesjonær i Luster kommune og har som produsent og distributør av elektrisk kraft, en historie helt tilbake til 1915.

Jostedalen er et av hoveddalføra i Luster kommune, lengst øst i Sogn og Fjordane. Dalen ligger mellom Jostedalsbreen og Jotunheimen og er omkranset av høye fjell og breer.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

704 m

Kraftstasjonkote

194,0 m

Fallhøyde

510 m

Produksjon

12,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 800 husstander.