Langdalselva

Langdalselva kraftverk ligger i Kvænangen. Det er vårt nordligste prosjekt! Utbygningsområdet ligger på Alteidet i Kvænangen kommune, Troms og Finnmark fylke.

Langdalselva kraftverk - Småkraft
Langdalselva kraftverk - Småkraft

Alteidet er ei bygd innerst i Lille Altafjorden. Lille Altafjorden er en sidefjord til Kvænangen. Langs E-6 er avstanden til kommunesenteret Burfjord 12 km. Avstanden østover til fylkesgrensen mot Finnmark er 5 km.

Historie
Langdalselva munner ut i Lille Altafjorden, ved tettstedet Alteidet. Alteidet har i flere århundre vært en del av veien mellom nord og sør.

Alteidet ligger slik til at man unngikk Lopphavet ved å ta veien innom Alteidet, slik at en ble transportert over land til Sopnes. Gjestgiveravgiften fra gammelt av viste at Alteidet var et godt handelssted. «Værtskabet stod dag og nat rede til at tage imod». Alteidets sentrale betydning som knutepunkt kommer også tydelig frem i den historiske beskrivelse av området. Foruten all trafikk som fulgte med handelsstedet, var Alteidet tingsted og senere møtested for herredstyret. I forbindelse med Kong Haakon 7 s første reise til Nord-Norge i 1907, overnattet kongefølget som gjester hos H.Giæver på Alteidet. H.Giæver var i tillegg Amtets representant ved kongekroningen i 1907. Handelstedet hadde eget bakeri, telegraf, overnatting og herredstyre lokaler, og tilsammen var det 27 bygninger.

Grunneierne og Småkraft søkte konsesjon i november 2004 og konsesjonen ble gitt i nov 2007. I 2011 var endelig alle offentlige godkjenninger på plass og byggingen kunne starte. Anleggsarbeidene startet i oktober 2011 med å sikre vannforsyningen til bygden Alteidet i anleggsfasen. I november startet entreprenøren rørlegging.

I mai 2013 kom de siste detaljene på plass, med testing og fylling av vannvei.

Juni 2013 startet kraftverket opp med produksjon av miljøriktig ren energi.

Tekniske data

Nedbørsfelt

32 km2

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

250 m

Kraftstasjonkote

15 m

Fallhøyde

235 m

Produksjon

9,7 GWh

tilsvarer 485 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter