Saksenvik

Saksenvik vannkraftverk bestående av turbin/aggregat med installert effekt på 2,5 MW, med fundamenter, ledninger, transfor¬matorer, reguleringsanlegg, rørgater, kraftstasjon og andre innretninger i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i forbindelse med NVEs konsesjon i medhold av vannressursloven, meddelt 19.11.2004. Kraftverket er bygd med inntak på kote 50 og kraftstasjon på kote 10. Rørtrase på 530 meter og en produksjon på ca. 5,6 GWh

Tekniske data

Nedbørsfelt

67,1 km2

Minstevannsføring

200 l fra 16/6 – 15/9

Inntakskote

50 m

Kraftstasjonkote

10 m

Fallhøyde

40 m

Produksjon

5,6 GWh

tilsvarer 280 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter