Søberg

Søberg kraftverk nyttegjøre avløpet fra et felt på 18,1 km² av vassdraget i et fall fra 225 moh. ned til kote 40. Storelva tas inn hvor Storelva og en bekk fra Stortuva renner sammen. Vannvegen består øverst av grovhull/tunnel i fjell og nederst av nedgravd rør fram til kraftstasjon i dagen på kote 40 litt oppstrøms Storelvas utløp i Søbergsvatnet.

Søberg kraftverk - Småkraft
Søberg kraftverk - Småkraft

Prosjektet vil gi en årlig produksjon på 16,2 GWh i et midlere år. Dette fordeler seg med 11,1 GWh sommerkraft og 5,1 GWh vinterkraft. Kraftverkets maksimale slukeevne er 3,3 m3/s, og minste slukeevne blir 0,11m3/s.

Søberg kraftverk i Bindal kommune i Nordland, og vil gi en årlig produksjon på 16,2 GWh Prosjektet er et samarbeid mellom Småkraft og grunneier Plathes Eiendommer.

Tekniske data

Nedbørsfelt

18,1 km2

Minstevannsføring

Sommer: 400 l/s, vinter: 60 l/s

Inntakskote

221 m

Kraftstasjonkote

40 m

Fallhøyde

181 m

Produksjon

16,2 GWh

tilsvarer 810 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter