Sølia

Sølia kraftverk ligger i Storelva i Vassdalen i Fjaler kommune. Etter navnet å dømme skulle det ligge godt til rette for elvekraftverk. Fallretten er eid av 4 bruk.  Grunneiere var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var også tidlig klart.  Grunneiere valgte i 2008 å ta prosjektet videre til bygging i avtale med Småkraft.

Sølia kraftverk - Småkraft
Sølia kraftverk - Småkraft

Prosjektet
Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, inkludert flere flommer i byggeperioden.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører holdt fremdriften. Dette, sammen med et operativt prosjektteam, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse, i alle faser, har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Sølia kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 23,8 km2. Minstevassføringen er 140 l/s – hele året. Inntak på kote 229,5 og kraftstasjon på kote 166 gir en fallhøyde på 63,5 meter. Produksjonen er estimert til 6,35 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 318 hustander.

Francisturbinen har en maksimal slukeevne på 3.83 l/sek og driver en generator på 2200 kVA, 6,6 kV. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.

Inntak er bygget som en betongterskel med overløp. Selve inntakskonstruksjonen er et konvensjonelt inntak i betong. Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i GRP og duktile støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengden er 660 m og diameter er 1200 mm.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraftstil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i Storelva like nedenfor vei til Brattelia.

Tekniske data

Nedbørsfelt

23,8 km2

Minstevannsføring

140 l/s

Inntakskote

229,5 m

Kraftstasjonkote

166,5 m

Fallhøyde

63 m

Produksjon

6,3 GWh

tilsvarer 315 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter