Tøsse

Nedslagsfelt 33km2, slukeevne 5,9m3/s, tilsig 73,2 mill m3, turbintype Francis, antall turbiner 1.

Tøsse kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Ingen krav

Inntakskote

75,05 m / 68,5 m

Kraftstasjonkote

2,9 m

Fallhøyde

70 m

Produksjon

3,5 MW

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter