Tyttebærelva

Tyttebærelva ligger på nordsiden av Kjosen, en sidearm av Ullsfjorden i Lyngen kommune, Troms fylke. Utløpet i Kjosen ligger midt mellom fergeleiet Svensby i vest og tettstedet Lyngseidet i øst; dvs. ca.10 km til begge steder. Vassdraget har en lengde på ca. 6 km fra høyeste punkt, Istindan kote 1495, og fjorden.

Tyttebærelva kraftverk - Småkraft

Historien om Tyttebærelva og Tyttebærdalen
Tyttebærdalen er et dalføre som ikke har hatt bosetting på grunn av topografien. Den er likevel godt kjent for sin morene oppe i dalen, som elven har banet seg vei gjennom. Universitetet i Tromsø bruker den ovenfor sine studenter i undervisningssammenheng. Løs masser fra fjorden og innover dalen er fra 1930 åra blitt brukt til veibygging lokalt, men fra 1985 og utover var det stor utskipning av grus til vei formål i hele Nord Norge. På 1990 tallet var det etablert et smoltanlegg i elva.. I området nederst i elva, ved stasjonen, er det i dag steinbrudd.

Dalføret er i lang tid brukt til beiteformål både for lokalbefolkningen og samer. I gamle dager var det Svensk samer som hadde sin rein her på sommerbeite og nå i senere tid er det samer fra Kautokeino.
Lokalbefolkningen og turister har gjennom lang tid brukt dalføret til jakt og fritidsaktiviteter, så det ferdes en god del folk der både sommer som vinter.

Bak i Tyttebærdalen ligger 3 store vann som elven har sitt utspring fra. Disse vannene er svært kalde pga at de ligger høyt og isbreen går derfor ned i det ene. Dalføret utvider seg når en kommer lenger opp i dalen, men skog vegetasjon forsvinner og det er lyng og stein som overtar. Her liker rypa seg senhøstes til jegernes store begeistring.

Bygginga av Tyttebærelva startet opp i september 2012, og prøvedrift avsluttet september 2014.

Det er installert en 6-strålet Pelton-turbin med en slukevne på 1,64 m3/s som opererer med et nettotrykk på 100,2mVS. Turbinen driver en generator på 1600kVA, 690V. Spenningen transformeres så opp til 22kV før strømmen leveres på nett.

Tekniske data

Nedbørsfelt

12,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 400 l/s, vinter: 60 l/s

Inntakskote

128 m

Kraftstasjonkote

3 m

Fallhøyde

125 m

Produksjon

4,33 GWh

tilsvarer 216 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter