Usma

Elva Usma ligger i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Usma kraftverk utnytter et fall i elva mellom Grindbakken og Brandstad på 127 meter. Årlig kraftproduksjon er i overkant av 17 GWh i et midlere år og installert effekt er på 4,6 MW. Konsesjon ble gitt i 2007 og kraftverket stod ferdig i 2010.

Usma kraftverk - Småkraft
Usma kraftverk - Småkraft

Historien om Usma
Usma er hovedvassdraget i Øksendalen. Elva har sitt utspring fra et lite tjern beliggende mellom Søndre Steinbruhø og Kleivhø innover mot Aursjøområdet. Elva renner forbi Moldbakken seter og setergrenda Jønstad før den renner videre nedover dalen mot Brandstadgårdene. Elva tar opp en del tilløp fra sidevassdrag på veien ned dalen.

Usma kraftverk utnytter fallet fra Grindbakken, som er halvveis mellom Brandstad og Jønstad, og videre ned mot Brandstadgårdene.

Elva har fra gammalt av vært brukt til drift av kvern for gårdene. Murene etter dette synes også i dag rett på andre siden av elva der stasjonen nå står. Elva er en typisk flomelv og har ganske stor variasjon i vannføringen. Nedbørsfeltet til Usma kraftverk er ca 40 kvadratkilometer.

Ideen om et kraftverksprosjekt startet i 1999. De to grunneierne ønsket å styrke næringsgrunnlaget på brukene og ble tidlig enige om deling av fallretten med 50 % på hver. Det ble raskt klart at en utbygging ville medføre relativt omfattende investeringer. Det var derfor enighet om å søke ekstern samarbeidspartner i stedet for å ta risikoen ved å bygge selv. Etter forhandlinger med flere alternative samarbeidspartnere ble det ingått kontrakt med Småkraft i desember 2004. Grunneierne har forventninger til at anlegget skal gi et verdifullt økonomisk tilskudd til gårdene i mange år fremover. En positiv sideeffekt av utbyggingen er at Øksendalingene nå kan nyte godt av ny nedgravd nettkabel samt høyhastighets bredbånd og kabel-tv via fiberkabel.

Usma kraftverk har to vertikale francis-turbiner og generatorer. Maksimal slukeevne er 4,5 m3/s med installert effekt på 4,6 MW. All strøm transformeres opp til 22KV og leveres på nettet. Vannveien består av 1450 meter nedgravd GRP-rør med ca 260 meter frispeiltunnel opp mot inntaket. Kraftstasjonen er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer blant annet med glassfasade.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 760 l/s, vinter: 100 l/s

Inntakskote

315 m

Kraftstasjonkote

188 m

Fallhøyde

127 m

Produksjon

17,1 GWh

tilsvarer 855 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter