Vågaåna

Vågaåna kraftverk ligger i Vindafjord kommune, Rogaland Fylke. Driftsvannveien er utført med bruk av ny boreteknologi. Erfaringer fra dette prosjektet åpner muligheten for å bygge vannvei i fjell, selv på små prosjekter.

Historien
Gården Våga ligger ved Hustoftvannet, mellom Imsland og Skipavåg i Vindafjord kommune. Den har lite dyrkbar jord, men desto større utmarksområde med tilhørende støl, og ikke minst ei bratt elv.

Det nye kraftverket har inntak like nedafor Vågastølen. Inntaket ligger på eiendom i sameie med mange andre bruk på Hustoft og Skipavåg.

I 2003 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2007. Anleggsarbeidet kom i gang ved årsskiftet 2008/2009. I oktober 2012 var kraftverket klart til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Vannet fra Vågaåna er også tidligere nyttet til næring. I tillegg til kraftverket, forsyner elva i dag et settefiskanlegg, Vågafossen Settefisk AS, som ligger ved elvas utløp til sjø.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger tilpasset i terrenget like ved riksveien mot Ryfylke. Vågaåna kraftverk er blitt et anlegg både grunneierne og Småkraft er stolte av!

Prosjektet
Gjennomføringen av byggeprosjektet har hatt sine utfordringer. Bygging i dette bratte terrenget forutsatte en vannvei i fjell. Småkraft valgte å løse de gitte utfordringer i form av et samarbeid med Norhard, som har utført fjellboring som et pilotprosjekt for sin retningsstyrte boreteknologi.

Fordelen med å bore vannvei i fjell, er at løsningen gir mindre inngrep i naturen og mulighet for lavere kostnader, sammenlignet med konvensjonell tunell/sjakt-løsning. Prosjektet i Vågaåna har gitt de involverte mye erfaring og god kunnskap om hvordan man skal gjennomføre kommende prosjekter basert på retningsstyrt fjellboring.
I et pilotprosjekt som dette, er det spesielt viktig å kunne takle utfordringer etter hvert som de framtrer. Drevne entreprenører samkjørt med erfaren prosjektledelse har utvilsomt vært viktig for å takle uforutsette problemer underveis i prosjektet.

Teknisk informasjon
Vågaåna kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 5,1 km2. Inntak på kote 465 og kraftstasjon på kote 38 gir en fallhøyde på 427 meter. Produksjonen er estimert til 9,8 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 490 hustander. Minstevassføringen er 50 l/sek . hele året.
Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 0,98 m3/sek. Den driver en generator på 3800 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV som leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som en sprengt kulp med lav dam i armert betong med «haibur» (prefabrikert) som inntakskonstruksjon. Inntaket er svært godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et meget beskjedent inngrep. Vannveien består av 2 borehull på hhv. 150 og 720 meter, samt 180 meter rør i grøft, med diameter 0,6 meter.
Kraftstasjonsbygget har areal lik 80 m2, og er oppført i kjent Småkraftstil, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i elveløp.

Tekniske data

Nedbørsfelt

5,1 km2

Minstevannsføring

50 l/s

Inntakskote

465 m

Kraftstasjonkote

38 m

Fallhøyde

427 m

Produksjon

9,8 GWh

tilsvarer 490 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter